1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  PRENSES Array
  Üyelik tarihi
  06.02.2007
  Yaş
  36
  Mesajlar
  2.929
  Tecrübe Puanı
  72

  Standart Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına Dair Sözleşme

  Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyeleri işbu Sözleşmeyi imzalayan devletler, Uluslararası Aile Cüzdanı ihdasını arzulayarak aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır.

  Madde 1: Evlenme memuru akit sırasında, eşlere bu Sözleşmeye ekli uygun bir Uluslararası Aile Cüzdanı verilemez.

  Madde 2: Uluslararası Aile Cüzdanına eşlerin evlenmeleri, çocukların doğumu ile eşlerin ve bu çocukların ölümü gibi kişi hallerine ilişkin ilk bilgiler ile sonradan yapılan açıklamalar yazılır.

  Bu bilgi ve açıklamalar aile cüzdanını düzenleyen ve işlemi tescil eden kişi halleri memuru tarafından cüzdanda basılmış formüllerdeki uygun hanelere kaydedilir.

  Madde 3: Her Akid Devlete özgü çeşitli işaretler Uluslararası Aile Cüzdanında öngörülmüş hallerde yer alabilir. Bunlar, adı geçen Devletin yetkili makamı veya yetkili kılınmış kişileri tarafından cüzdana yazılır.

  Madde 4: Uluslararası ali ecüzdanı evlenme akdinin yapılması sırasında verilmemiş ise, evlenme akdini yapan veya evlenmeyi tescil eden kişi halleri memuru ya da eşlerden en az birinin uyrukluğunda bulunduğu Devletin yetkili makamları tarafından sonradan verilebilir. Kişi hallerine ilişkin bilgiler ve açıklamalar 2 nci maddede gösterilen kişi halleri memuru tarafından aile cüzdanına yazılmamışsa, bunlar eşlerden en az birinin uyrukluğunda bulunduğu Devletin yetkili makamları tarafından yazılabilir.

  Her Akit Devlet bu madde hükümlerini uygulamaya yetkili makamları, imza, 18 nci maddede öngörülen bildirim veya katılma sırasında gösterilecektir.

  Madde 5: Uluslararası alie cüzdanının sayfaları numaralandırılır.

  Madde 6: Uluslararası aile cüzdanına, düşülecek kayıtlar latin matbaa harfleri ile yaılır. Bundan başka, bu Kayıtlar, ilişkin olduğu işlemin yazılmasında kullanılan dilin harfleri ile yazılabilir.

  Bunlar daktilo ile olmadığı hallerde el yazısı ile yazılır.

  Madde 7: Tarihler Arap rakamları, Jo-Gün, Mo-Ay, An-Yıl kısaltması sırası ile kaydedilir. Gün ve ay iki, yıl dört rakamla, ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı 01'den 09'a kadar giden rakamla gösterilir.

  Cinsiyeti göstermek için yalnızca şu işaretler kullanılır.

  F-Kadın, M-Erkek.

  Ayrılığı boşanmayı, evlenmenin iptalini, kocanın, karının ve çocuğun ölümlerini göstermek için yalnızca şu işaretler kullanılır.

  Sc: Ayrılık, Div: Boşanma, A: İptal, Dm: Kocanın ölümü, Df: Karının ölümü, De: Çocuğun ölümü. Bu işaretleri tarih ve olay yeri izler.

  Eşlerden herbinin ve çocukların kimlik numarasından önce onu veren Devletin ismi gelir.

  Madde 8: Uluslararası aile cüzdanının 7 nci maddede öngörülen tarihlere ilişkin işaretler dışındaki değişmeyen formülleri biri aile cüzdanını veren Devletin resim dilinde ve resmi dillerinden birinde, diğeri Fransızca olmak üzere en az iki dilde basılır.

  Cüzdanın sonunda değişmeyen formüller Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyesi Devletlerin dillerinde ve aynı zamanda bu formüllerin basılmasında kullanılmış ise İngiliz, Arap ve İspanyol dillerinde basılır.

  Madde 9: Uluslararası aile cüzdanıda kullanılan işaretlerin anlamı Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyesi Devletlerin dillerinde ve aynı zamanda İngiliz, Arap ve ispanyol dillerinde gösterilir.

  Madde 10: Kişi hallerine ilişkin bilgiler ve açıklamalar, bir haneyi veya sicil örneğinin bir kısmını doldurmaya yetmediği takdirde bu hane çizgilerle kullanılmaz hale getirilir.

  Madde 11: Uluslararası aile cüzdanına düşürülen bilgiler ve açıklamalara tarih konur ve bunlar kaybeden makamın mühür ve imzasını taşır. Bu bilgiler ve açıklamalar adıgeçen makam tarafından verilen kişi halleri örnekleri ile aynı değerdedirler.

  Bu cüzdan, bu Sözleşme ile bağlı her Devletin ülkesinde tasdike ihtiyaç göstermeksizin kabul edilir.

  Madde 12: Uluslararası aile cüzdanı gerçek durumu karşılamadığı takdirde belgeyi düzenleyen kişi halleri memuru son durumu şerh vermek için cüzdanı ilgiliden ister.

  Madde 13: Uluslararası aile cüzdanının verilmesi herhangi bir harç alınmasını gerektirmez.

  Cüzdana yazılacak her türlü kayıtlar için durum aynıdır.

  Madde 14: Her Akid Devlet kendi ülkesinde verilmiş uluslararası aile cüzdanının kapsayacağı "Çocuğun doğum sicil örneği" formüllerinin sayısının belirtir.

  Madde 15: Bu Sözleşmenin uygulanmasında kişi hali adı geçen Devletin Kanunu ile yönetilen mülteciler ve vatansızlar bu Devletin vatandaşları gibi işlem görür.

  Madde 16: Bu Sözleşme uluslararası aile cüzadının başına ve sonuna eşler hakkında mahalli ve genel yarara ilişkin bilgilerin dercedilmesine engel teşkil etmez.

  Madde 17: Her Akid Devlet, imza, 18 nci maddede öngörülen bildirim ve katılma sırasında;

  a) Uluslararası aile cüzdanının sadece bu belgenin yararlılığına kişi halleri memuru tarafından dikkati çekildikten sonra ilgilinin talep etmesi halinde verileceğini, bundan başka herhangi bir cüzdanın verilemeyeceğini;

  b) Uluslararası aile cüzdanı, ilgilinin bu belgenin yararlılığına kişi halleri memuru tarafından dikkati çekildikten sonra sadece ilgililerin istemeleri ve halen kullanılmakta olan aile cüzdanını buna tercih ettikleri takdirde bu işlemlerin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yılı aşmayan bir süre içinde verileceğini;

  c) Uluslararası aile cüzdanının kendi ülkesinin tamamında ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren beş yılı geçmeyecek bir süre içerisinde verileceğini ve bu süre içinde halen kullanılmakta olan aile cüzdanının verilmesine devam edilebileceğini;

  d) Evlat edinilen çocukların uluslararası aile cüzdanında yer almayacağını,

  e) 13 ncü maddeyi veya bu maddenin hükümlerinden birini uygulamayacağını bildirebilir.

  Madde 18: Akid Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını İsviçre Federal Hükümetine bildirecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Akid Devletleri ve Uluslararı Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir.

  Madde 19: Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecek ve bu andan itibaren sözkonusu işlemi tamamlamış olan her iki Devlet arasında geçirli olacaktır. Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Akid Devlet için sözleşme, bildirimlerin tevdii tarihinden itibaren otozuncu gün geçerli olacaktır.

  İşbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra tevdi edilen Devlet, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci maddesine uygun olarak, Sözleşme metninin tescil ve ilan için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine sunar.

  Madde 20: 17 inci maddede öngörülen saklı tutma kaydı kısmen veya tamamen her zaman geri çekilebilir. Geri çekme, İsviçre Federal Hükümetine bildirilir.

  İsviçre Federal Hükümeti Akit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterliğini birinci fıkra anlamındaki her bildirimden haberdar eder.

  Madde 21: Bu Sözleşme, Akid Devletlerin herbirinin ülkesinin tamamında bihakkın uygulanır.

  Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya sonradan İsviçre Federal Hükümetine gönderileceği bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin Anavatan dışı topraklarının ve Uluslararası sorumlululğunu taşıdığı Devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti bu son bildirimden her Akid Devleti ve Uluslararası Kiş Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen ülkede veya ülkelerde, sözkonusu bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihten itibaren altmışıncı gün, söz konusu Develt veya ülkede uygulamadan kalkacaktır.

  Madde 22: Her Devlet yürürlüğe girmesinden sonra bu sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal Hükümetinin nezdinde tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Akid Devletlerden herbirini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterliğini her katılma belgesi tevdiinden haberdar edecketir. Sözleşme, katılan Devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren otozuncu gün yürürlüğe girecektir.

  Madde 23: Bu Sözleşme, süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Akid Devlet İsviçre Federal Hükümetine göndereceği yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip olacak ve adıgeçen Hükümet, diğer Akid Devletleri Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberedar edecektir.

  Sözkonusu fesih hakkı, onsekizinci madedde öngörülen bildirimden veya katılmadan itibaren, bir yıllık bir süre tamamlanmadan kullanılamaz.

  Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir.

  Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

  İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylanmış birer örneği diplomasi yolu ile Akid Devletlerden herbirine ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek üzere, bir tek nüsha halinde, 12 Eylül 1974 günü Paris'te düzenlenmiştir.
  SesizLigim ÇıgLıgımdı. Hepiniz mi Sagırdınız?


 

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 31.05.2008, 18:06
 2. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.03.2008, 01:54
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.03.2008, 10:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •