3 sonuçtan 1 ile 3 arası
 1. #1
  Teğmen Array
  Üyelik tarihi
  15.09.2005
  Yer
  Siirt
  Yaş
  36
  Mesajlar
  17.668
  Tecrübe Puanı
  375

  Standart Şiir Nedir? Şiir Çeşitleri ve Örnekler

  Şiir Nedir ?

  Şiir (ar. si'r, fr. poésie, ing. poem), en eski edebiyat türüdür. Değişik sanat anlayışlarına bağlı olarak çeşitli tanımları yapılmış, şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür. Yine de genelde, şiirin ritime ve imgeye dayanan, kendine özgü dili ve söyleyiş özelliğiyle estetik etkilenmeler yaratıcı bir söz sanatı olduğunda birleşilmektedir.
  Türkçede şiir karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözcükler önerilmişse de hiç biri yaygınlaşamamıştır. Bugün koşuk, nazım karşılığı kullanılmaktadır. Ayrıca nazımla şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. Birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. Geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri gibi biçimsel özelliklerden ayrı düşünülemeyişi şiirle nazmın eşanlamlı sayılmasına yol açmış, giderek şiir «mevzuu ve mukaffa (ölçülü ve uyaklı) bir söz sanatı» olarak tanımlanmıştır. Günümüzde bu anlayış aşılmıştır. Nitekim şiirin doğuşunu, sanat olarak gelişimini açıklamaya çalışan aşağıdaki özet, bir bakıma şiirin ne olduğu konusunu da aydınlatmaktadır:
  «İnsan, doğayı denetim altına almak için kullanmaya başladı araçlarını. Bunu başarmaya uğraşırken, doğanın, insan iradesinin dışında, kendi yasalarına göre yönetildiğini anladı... zamanla doğadaki yasaların nesnel gerekliliğini tanı¤¤¤¤¤ onları kendi amaçları uğrunda kullanma gücünü elde etti. Bu yasaların kölesi olmaktan kurtulup onlara hükmetmeyi başardı, öte yandan doğal yasaların nesnel gerekliliğini anlıyamadığı sürece, çevresindeki dünyayı kendi isteğine kalmış bir hareketle değiştirebileceğini sandı. Büyünün temeli budur. Büyüyü, gerçek tekniğin eksiklerini tamamlıyan, aldatıcı bir teknik olarak tanımlayabiliriz... Üretim çalışmaları topluca iken bir ezginin eşliği olmadan iş yapılamıyordu. Böylece konuşma, asıl üretim tekniğinin bir parçası olarak ortaya çıktı... Vahşilerin bugün bile yaptıkları yansılama (mimetic) dansları, buna örnektir... Böylece bütün dillerde iki konuşma biçimi olduğunu görürüz: Biri, insanların birbirleriyle bildirişmelerine yarayan bildiğimiz günlük konuşma; öbürü de toplu olarak törenlerde kullanılan, daha yoğun, olağan dışı, ritimli ve büyüsel olan şiirsel konuşma.
  Bu açıklamaya göre şiir dili, genel olarak ritim, müzik ve düş niteliğini daha çok koruduğu için konuşma dilinden daha ilkeldir... İlkel insanların konuşmaları ancak şiir için düşündüğümüz ölçüde ritimli, ezgisel ve olağan dışıdır. Günlük konuşma şiirsel olunca, sür de büyüseldir. Bildikleri şiir türküdür, türkü söyleyişleri ise her zaman gövdesel bir hareket eşli*ğindedir ve bir başka büyü görevini yerine getirir. Dış dünyayı taklit yoluyla etkileme, düşü gerçeğe uygulama amacını güder... Hemen bütün ilkel duaların; sesçil ve ritimli, eğretileme ve ses yineleme etmenleriyle zengin, garip titreşimler ve tekrarlardan yararlanan bir yapıda olduğu görülmektedir. Hepsinde gerçekleşmesini istediğin şeyin gerçekliğini öne sürerek onu gerçekleştirmiş olmak amacı vardır...
  Böylece şiir, büyüden çıkmış olur...
  Neden şairler olmayacak şeyleri özlerler? Çünkü şiirin büyüden aldığı, başlıca görevi budur da ondan. Vahşiler yansılama danslarında insanüstü bir çabayla düşlerini gerçekçiliğe dönüştürmeye çalışırlar.. Şair de dünyaya karşı öznel tutumuyla aynı davranıştadır. Ritim, perde ve temposu belli aralıklarla düzenlenmiş sesler dizisi diye tanımlanabilir. Fizyolojik bir başlangıcı vardır; belki de yüreğin vuruşuna bağlanabilecek bir başlangıç...
  İnsan, ritmi, araçların kullanılmasıyla geliştirir. Bugün de yaşayan iş türkülerinin görevi, üretim işine ritimli, coşturucu bir nitelik katarak onu hızlandırmaktır.. Kültür tarihinin her döneminde, yeryüzünün her yanında iş türkülerine raslanır. Sadece makinelerin uğultusu bazı yerlerde bu türlü türküleri bastırmıştır ...
  Zamanla türküler çalışma sürecinden ayrılarak boş zamanlarda, dinlenme saatlerinde uydurulmaya başlanmıştır. Çalışma sürecinden kopunca heyamolaların değişmez öğesi genişlemeye başla¤¤¤¤¤ «ballad» dörtlüğü doğar. Ballad biçiminde dörtlük bir müzik cümlesi, beyit bir müzik cümleciği, dize de bir müzik birimi olur. Çünkü başlangıçta bir dans biçimiymiş ballad.. özetlersek; dans, müzik ve şiir dediğimiz üç sanat, bir tek sanat olarak başlamıştır...
  Bizim anladığımız anlamdaki şiirin gerçekleşmesi için atılan ilk adım dansın bir yana bırakılmasıydı. Böylece türkü ortaya çıktı. Türküde şiir müziğin özü, müzik de şiirin biçimidir.
  Daha sonra bu ikisi de birbirinden ayrıldı. Şiir türküden aldığı biçimi kendi mantığının özüne göre yalınlaştırarak korudu, ritim yapısı şiirin biçimi oldu. Şiir, ritim düzenine bağlı olmaksızın, kendi iç bütünlüğü olan bir hikâye anlatır. Böylece, daha sonraları şiirden düzyazı ile yazılmış hikâyeler ve romanlar doğmuş oldu.»
  Didaktik Şiir

  Didaktik (fr. didaktique, os. talimî), öğretici demektir. Amacı bilgi vermek olan edebiyat ürünleri bu sözcükle nitelenir. «Tâlimi Edebiyat», «Öğretici Edebiyat» da aynı anlamdadır. Başlangıçta bu bölümleme yalnız şiir için söz konusuydu. Edebiyat türü olarak yalnız şiir vardı. Dualar, dinsel amaçlı metinler kolay akılda tutulabilmesi için şiir biçiminde yazılıyordu. Türklerin gelişimi sonucu didaktik terimi tiyatro, öykü, roman için de kullanılmıştır. Dinsel şiirlerin yanısıra Aisopos'un hayvan öykülerini (fabl) de didaktik yapıtların ilk ürünleri arasında sayabiliriz.
  Türk edebiyatında didaktik yapıtların ilk örnekleri olarak Turfan kazılarında bulunan Uygur metinlerini gösterebiliriz. Eski şaman duaları da bu türe sokulabilir. Nitekim elimizdeki Uygur metinlerinin çoğu da dinsel nitelik taşımaktadır. Reşit Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri adlı yapıtında ele geçen metinleri «Mani, Burkan ve islam» çevrelerinde yazılanlar olarak üç bölümde toplamaktadır. Şiirlerin amacı yeni kabullenilen dinlerin ilkelerini öğretmektir. Bir bölüğü ise doğrudan doğruya duadır. Daha sonra Yusuf Has HacipKutadgu Bilig, Edip Ahmet Atebetü'l-Hakayık'la türün en iyi örneklerini verirler. Orta Asya döneminde Ahmet Yasevi Hikmet'leri de didaktik yapıtlar arasına girer.
  Türk edebiyatının Anadolu'daki gelişimi başlangıçta didaktik bir nitelik taşır. Özellikle Anadolu'ya gelen derviş'ler Tasavvufla beslenen ve kimi tarikatların ilkelerini yaymayı amaçlayan bir şiirin gelişmesine yol açarlar. XIII. yüzyıl Anadolusunda yazılmış yapıtların hemen hepsi öğretici niteliktedir. Bunlar arasında en ünlü örnek olarak Mevlana'nın yapıtları gösterilebilir. Ama Farsça oluşları öğreticilikte güdülen amacın gerçekleşmesini önler. Sonradan yapıtlarının birçok çevirisinin yapılması, şerh edilmesi de bu niteliğinden ötürüdür. Eskilerin deyimiyle talimî bir nitelik taşıyan Mesnevi'si başlıbaşına ders olarak, günümüzde lisans öğretimi dediğimiz biçimde okutulmuştur.
  Bu dönemde Türkçe yazılmış yapıtların başlıcaları olarak da Ahmet Fakih'in Çarhnâme'si , Aşık Paşa'nın Garipnâme'si, Yunus Emre'nin kimi şiirleri, Gülsehrî'nin Mantıku't-Tayr'ı sayılabilir.
  Osmanlı dönemi Türk edebiyatında dinsel ve tasavvufî amaçlarla yazılmış yapıtların didaktik bir nitelik taşıdıklarını söylemek yanlış olmaz. Ahmediyye, Muhammediyye gibi yapıtlar, Kabusname benzeri ahlak kitapları, Nabi'nin Hayriyye'si öğretici bir amaca dayanırlar.
  Tanzimat'tan sonra ise öğreticiliğin alanı büsbütün genişler. Edebiyatın toplumu, insanları eğitmek için bir araç olduğu düşüncesi yazarları, sanatçıları bu yolda ürün vermeye iter. İlk çeviri roman olan Telemak bile öğretici niteliğinden dolayı Türk okuruna sunulur. Edebiyat-ı Cedide ise bu anlayışa tepki olarak doğar.
  Günümüzde edebiyat yapıtının öğretici olup olmaması sorunu tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Ancak çocuklar için yazılan yapıtlarda sanat kaygusunun yanısıra öğreticilik de gözetilmektedir.
  «Şayet» isimli didaktik bir şiir örneği:
  Ömrünü vakfettiğin işin mahvolduğunu
  Görüp de hiç yılmadan işe baştan başlarsan
  Yüz oyunluk kazancı bir oyunda kaybedip
  İstifini bozmadan ¤¤¤¤netle başlarsan

  Aşka esir olmadan âşık olup da eğer
  Her zaman hem kuvvetli hem de müşfik olursan
  Sana kin güdenlere vermeden hiçbir değer
  Kin gütmeden kimseye sen kendini korursan

  Safdilleri kandırıp kurmak için bir tuzak
  Sarfettiğin sözlerin hainlerin ağzından
  Bambaşka bir şekilde tekrarını du¤¤¤¤¤
  Omuz silkip geçersen üzerinde durmadan

  Hiçbir zaman şüpheci ve yıkıcı olmadan
  İnceler ve öğrenir, düşünür ve anlarsan
  Kontrolü hiçbir zaman elinden bırakmadan
  Bir mütefekkir gibi hülyalara dalarsan

  Bütün kabahatleri sana yükleyerekten
  Bir faniye kapılıp herkes telâş ederken
  Kendine hâkim olup soğukkanlılıkla sen
  İtidalini eğer muhafaza edersen

  Milleti unutmadan krallarla gezersen
  Halkla temas edersen vakarını bozmadan
  Kayırmadan birini dostlarını seversen
  İncitmezse seni ne bir dost ne bir düşman

  Bir felâketten sonra zaferle karşılaşıp
  Bu iki hilekâra fazla kıymet vermeden
  Bozmadan istifini hep aynı gözle bakıp
  Tebessümle karşılar şayet gülüp geçersen

  Ecelle vâki olan nihaî buluşmayı
  Ayıran son dakkayı koşarak bitirirsen
  Ab-ı hayatla dolu ömür denen kupayı
  Sevinçle ve kedersiz tüketip yitirirsen

  Talihi ve zaferi, şahları, ilâhları
  Sadık köleler gibi hep yanında bulursun
  Fakat hepsinden mühim olanı şu ki... Oğlum
  Sen o zaman hakikî, tam bir insan olursun. (Rudyard KIPLING)

  Dramatik Şiir

  Dramatik Şiir, acıklı ya da korkunç bir konuyu anlatan şiir; insanın gözünün önünde tiyatro gibi konuyu canlandırabilen şiir; opera için yazılan man*zum dramlardaki şiir. Batı edebiyatında Corneille, Racine, Shakespeare; bizim edebiyatta Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Faruk Nafiz Çamlıbel dramatik şiirin en güzel örneklerini verirler. «Eşber» den bir parça:
  Halketsem esirlerle leşker,
  Mahveylesem ordularla asker,
  Olsa bana hep mülûk çâker;
  Cinsince o iktidar münker,
  Fevkimde uçar tuyûr-u kemter!

  Âvâze-i dehr iken tanînim,
  Gördüm ana değmiyor enînim;
  Milletlere karşı âhenînim;
  Bir âfete karşı nazenînim.
  Afetse de ey ilâh göster!

  Bilmem bana ân mı, şân mı lâzım?
  Gülbün mü ya kehkeşân mı lâzım?
  Âguuş-u vefâ-nişân mı lâzım?
  Bir pençe-i hun-feşân mı lâzım?
  Canan mı güzel, cihan mı hoş-ter?( Abdülhak Hâmit TARHAN)

  Epik Şiir

  Epik kelimesi Yunanca kelime, konuşma, hikâye, şarkı, kahramanlık şiiri mânasına gelen epos kelimesinden türemiştir. Batı edebiyatında başlıca örnek olarak İlyada ve Odise kabul edilir. Vergilius'in Aeneid adlı eseri Homeros'in tam bir taklididir. Batı ortaçağında Vergilius tesiri Homeros geleneğini canlı tutmuştur. Fakat ortaçağ yazarları klasik modellerin dışında epik eserler de vücuda getirmişlerdir. Beowulf, Roland'ın şarkısı. Daha sonra yazılan bu nevi eserlerde (meselâ Cameons'un Luziat, Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs, Milton'un Kaybolmuş cennet) bu gelenek devam ettirilmiştir.
  Epiğin çeşitli tarifleri yapılmıştır. Bunların hepsinde ortak olan noktalar şunlardır: Epik yahut destan manzum olarak yazılan uzun bir hikâyeye dayanır. Epik şiirin başka bir özelliği günlük hayatı aşmasıdır. Alelade teferruat, hayatın parçasını teşkil ettiği derecede önem ve değer kazanır. Bununla beraber aslî kahraman düz bir ovada tek bir dağ gibi yükselmez. Kendi çapında arkadaşları, düşmanları vardır. Destan için tabiî yahut uygun olan çevre genellikle büyük hadiselerin cereyan ettiği bir yer veya devir olarak düşünülür: O çağlarda, o günlerde devler varmış. Yakın çağ bir epik için nadiren elverişli bir konu olur. Camoens'in muasırı Tasso kendi epiğini Haçlılar devrine yerleştirir. Roland destanının yazarı ise Şarlman devrini esas alır. Epik şairler hemen daima efsaneyi tarihin bir dalı olarak kabul etmişlerdir.
  Genellikle zaman ve mekânda uzaklık epik şiirin bariz bir alâmeti olur. Bu uzaklık epik eserin malzemesinin serbest bir şekilde işlenmesini mümkün kılar. Roland şarkısında basit bir mübareze, eserin mâna dolu merkezi haline gelir. Epikle ilgili nazariyede tabiatüstü varlıkların müdahelesine büyük yer verilir. Bunun sebebi Homeros ve Vergilius'in eserlerinde ilâhların büyük yer işgal etmesidir. Tabiatüstü varlıklar adeta destanın vazgeçilemez öğeleri telakki edildiği için Camoens bile XV. yüzyıla ait olan epik eserinde klasik ilâhlara büyük yer verir. Epik azametin zirvesine yükseldiği Kaybolmuş cennet'te Âdem ile Havva hariç bütün karakterler tabiatüstü varlıklardır. Malzemeyi işleyişte şairin hürriyeti sınırlıdır, zira dinleyicisi hikâyeyi bilmektedir ve esasa ait değişikliklere karşı koyacaktır. Epik, geleneklik hikâyeciliğin gelişmiş şeklidir; gelişmesi boyunca, kahramanlar ve işleri, insanlar arasındaki şöhretlerini yüceltme gayesiyle seçilmiştir. İcat, gerilimin kaydırılması, süsleme, teferruattaki değişmelerle sınırlandırılmıştır. Şairin gücü, yeni bir hikâye meydana getirmeğe değil, meşhur bir hikâyeden bir epik çıkarmağa hasredilmiştir.
  Epik şekil ayrıca son derece geleneklikdir; basmakalıp özellikleri bol bol kullanır.
  Epik adı bazan yukarda anlatılan şiirlere de verilmiştir. Dante'nin. îlâhî komedi'sine epik denmiştir. Bu şiirin kahramanı yoktur. Aslî karakteri birinci şahıs olarak konuşan şairin kendisidir. Ayrıca hikâyeyi teşkil eden şairin seyahati, öldükten sonra gideceğimiz dünyanın anlatılmasıdır. Seyahatin epik münasebetleri vardır. Kahramanın cehenneme inişine dair olan epik oyuna dayanır ki Dante bunu kendine aktarmış ve Araf ile cennete nakletmiştir. Böylece epik geleneğin bir episodik özelliği bütün bir şiir olmuştur. İlâhî komedi'nin ölçüsü, üslubu ve ağırlığı, yazarların onu epik diye adlandırmalarına sebep olmuştur. Bazı uzun didaktik şiirler de (Hesiod'un Works and days); hatta kahramanlık ölçülerindeki mensur eserler de epiğe uygunlukları dolayısıyla epik diye adlandırılmışlardır.
  Sözlü destan ile yazılı destanlar arasındaki fark belirtilmemiştir. Birinciler anonimdir ve anlaşıldığına göre sadece eğlendirme maksadı güderler, medeniyetin ilk safhalarını aksettirirler (İliad, Aeneid). Yapı olarak, epik, yeknesak mısralarla verilir. Deyimler, değişmeyen sıfatlar dolambaçlı söz ve tabirler tekrarlanan formüller bakımından zengindir; konuşmaya geniş yer verilir. Aksiyon kısa bir süreyi içine alır, diğer yıllar hikâye edilir (Odysseia'nın Phaeacian sarayında anlattığı gibi) veya aksiyon, birkaç mısrada tamamlanan fasılalarla birkaç sahnede yoğunlaştırılır. İlyada 49 günü içine alır, 21 i birinci kitaptadır. Beowulf'un birinci bölümü beş gündür; ikinci bölümün büyük kısmı bir günde geçer. İlyada'da teşbihler çoğunlukla mütevazi hayattan alınmışsa da aslî temler prenslerin ve arkadaşlarının savaş sahalarındaki ve saraylardaki (ki buralarda ziyafet, çalgı ve içki çoktur) maceraları, kahramanlıkları ve ıstıraplarıdır. Harp, genellikle epik hayat tarzının merkezidir.
  Avrupa dışı epikler de aynı özellikleri gösterir. M.Ö. III. yüzyıl sonlarına doğru Akad epiği Gılgamış ortaya çıkmıştır ki 3000 mısraı bize intikal etmiştir. Az sonra Enuma Elish (ilk kelimelerine göre adlandırılmıştır) çıkar, onun da he*men hemen bin mısraı mevcuttur. Daha önceki Sümer epik hikâyeleri de kahraman Gılgamış'ın yeraltı dünyasına seyahatini, tanrılar ve kahramanlarla savaşlarına dair hikâyeleri anlatır.
  Daha sonraları M.Ö. 500 de iki büyük Hint epiği gelir. Efsanevî Vyasa'ya atfedilen Hindistan'ın millî epiği Mâhâbârata çeşitli şairler tarafından yapılan ilâvelerle Odysseia'nin ve İliad'ın 8 misline yükselmiştir. Tanrılara (bilhassa Krishne) dair hikâyelerinde ve Barata kral ailesi hikâyelerinden, klasik Hint dramı konuları çıkar, hikâyeler hâlâ Hint köylerinde söylenir ve birçoğu filme alınmaktadır. Şair Valmiki'nin Ramayana'sı da aynı derecede meşhurdur. Eserde sürgündeki kral Rama doğu şeytanlarını yener. Bu hikâyelerin altında, bazı âlimler güneye doğru Aryan istilâsının ve tarımlaşmanın başlangıcına dair Hint mitinin izini bulurlar. Puranas, daha küçük Sanskrit epikleridir ki, Vishnu'nun on defa canlanışını kâinatın yaratılışı; Tanrıların soyunu ve kral ailelerinin tarihlerini anlatır. Mit, efsane ve tarihin karışması ve ufak olayları kahramanlık ölçülerine yükseltmeleriyle, Doğu epiği de şahsî romans ve kahramanları, Tanrıların savaşı, mitlerin ve dinin yaratılışı veya daha öğretici maksatlarla - Batı dünyasındakilere benzer. Türk edebiyatında Oğuz Kağan destanı'ndan başla¤¤¤¤¤, Türk kahramanlarının veya göç maceralarının hikâyelerini anlatan destanlar vardır. İslâmi devreye girdikten sonra epik şiirin en mükemmel örneği Mevlid'dir. Geniş mânada epik şiir tarifine dayanarak hikâyeye dayalı mesnevîlerin birçoğunu epik şiir olarak nitelemek mümkündür. 1947 de modern devrin şiiri epik olmalıdır görüşünün savunucusu olan Ahmet Kutsi Tecer'in bu görüşüne Ahmet Hamdi Tanpınar katılmaz. Zira ona göre bugünün destanı romandır.
  Son devir şairlerinden bir kısmı da şiirlerine destan adını vererek onları kendiliklerinden epik şiire dahil ederlerse de henüz Türkiye'de bu konuyu derinlemesine inceleyen bir araştırma yapılmamıştır.
  Yahya Kemal'in Selimnâme'si epik şiirin bir örneği sayılabilir. Çok kısa olduğu halde, muhtevası ve tekniği itibariyle Tanpınar, Yahya Kemal'in istanbul'u fetheden yeniçeriye gazel'ini «Türk epik şiirinin incisi» olarak niteler ve epik şiiri yukarda anlatılandan daha farklı bir şekilde yorumlar.
  «İstanbul'u Fetheden Yeniçeri» için gazel tarzında bir epik şiir örneği:
  GAZEL
  Vur pençe-i Ali'deki şemşîr aşkına
  Gülbangi asmam tutan pîr aşkına

  Ey leşker-i müfettih-ül-ebvâb vur bugün
  Feth-i mübîni zâmin o tebşir aşkına

  Vur deyr-î küfrün üstüne rekz-i hilâl içün
  Gelmiş bu şehsüvâr-i cihangir aşkına

  Düşsün çelengi Rûm'un, eğilsin ser-i Firenk
  Vur Türk'ü gönderen yed-i takdir aşkına

  Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar
  Fecr-i hücum içindeki Tekbir aşkına (Yahya KEMAL )

  Lirik Şiir

  Lirik (yun. lyrikos, f. lyrique), duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirlerin genel adıdır. Bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir.
  Sıfat olarak «esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan» anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düzyazı ürünleri de niteler. Aynı genellik lirizm için de söz konusudur.
  «Eski Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lyra (fr. lyre: lir) denen telli bir sazla söyledikleri için, bu türlü şiirlere lirik denmiştir. Türk edebiyatında da âşık, ya da saz şairi adı verilen halk ozanları şiirlerini hâlâ sazla söylemektedirler.
  Lirik şiirde toplumsal mutluluk ya da felâketlerden duyulan sevinç ya da acı gibi ortak duygular; ya da aşk, ayrılık, özlem, ölüm acısı, vb. gibi bireysel duygular anlatılır.
  Lirik şiir dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türüdür. Batı edebiyatında Rönesans devri ozanlarının (Petrarca, Ronsard, vb.); daha sonra da, ilke olarak içe dönüklüğü benimseyen romantik ozanların (Lamartine, Hugo, Musset, vb.) duygusal ve öznel bir nitelik gösteren şiirleri bu türün başarılı örnekleridir. Lirik şiir, Türk edebiyatında da en çok kullanılan şiir türlerinden biri olmuş; Divan edebiyatında (Fuzuli, Nedim, vb.), Halk tasavvuf edebiyatında (Yunus Emre, vb.), din-dışı Halk edebiyatında (Karacaoğlan, vb.) ve yeni edebiyatta (Yahya Kemal, vb.) bu alanda büyük ozanlar yetişmiştir. (Cevdet Kudret). Divan şiirimizden lirizme örnek:
  GAZEL
  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı

  Kamu bîmarına canan devayı dert eder ihsan
  Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

  Şebi hicran yanar canım döker kan çeşmi giryanım
  Uyanır halkı efganım kara bahtım uyanmaz mı

  Güli ruhsanına karşu gözümden kanlu akar su
  Habibim faslı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail
  Bana ta'neyliyen gafil seni görgeç utanmaz mı

  Fuzulî rindi şeydadır hemişe halka rüsvadır
  Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı (
  FUZULÎ)
  Pastoral Şiir

  Pastoral (fr. Pastorale); kır, çoban hayatını, çıplak tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebî eserlere denir. Şiir roman, hikâye, tiyatro, mektup, makale, seyahat; fıkra; hayrat; sohbet gibi edebî türlerin hepsi pastoral bir görüşle yazılabilir.
  Batıda, pastoral şiirlerden doğrudan doğruya tabiat manzaralarını canlandıran idil; karşılıklı konuşma tarzında yazılan pastoral manzumelere eglog denilir. Yunan edebiyatından Theokritos (M.Ö. III. yüzyıl), Lâtin edebiyatından Vergilius (MÖ. 70 - 19) en büyük pastoral şiir örneklerini veren şairlerdir.
  Çeşit çeşit çiçek takmış döşüne,
  Çekilir göçleri peşin peşine
  Çıkabilsem şu yaylanın başına,
  Kuzulu kurbanlı şişeli dağlar.

  Erimiş karları, çekilmiş duman,
  Açılmış çiçekler, yürümüş çimen,
  Hayali kafamda yaşar her zaman,
  Başı oylum oylum meşeli dağlar.

  Yüce dağlar birbirine göz eder,
  Rüzgâr ile mektuplaşır, naz eder,
  Gâhi duman burur, gâhi yaz eder,
  Dereli, tepeli, köşeli dağlar. (
  Âşık VEYSEL)
  Şiir Üzerine
  ...Şiir, nesirden bambaşka bir kimlikte*dir. Musikiden başka türlü bir musikidir, diyeceğim. Şiirde «nefes» ve «ses» iki temel öğedir. Dizenin ayakları yerden kopmazsa ve uçmazsa, ya da ister en hafif perdeden olsun, ister israfil'in sûru (borusu) kadar gür olsun, kulağı bir ses gibi doldurmazsa halis şiir değildir.
  ...Şiir duygusunu dil haline getirinceye kadar yuğurmak, onu çok toplu bir madde haline sokmak, o kadar ki, dize güya duygunun ta kendisi imiş gibi okuyucuda içten bir sanı uyandırmak, işte bunu özlüyorum.


  Yahya Kemal BEYATLI, Yedigün, c. V, 1935, no. 122
  Şiir, sözcüklerle güzel biçimler kurmak sanatıdır, başka bir şey değildir. Ama sözcük nedir? Bir anlamı, bir çağrışımı, bir gölgesi, hattâ bir rengi ve tadı olan nesnedir. Sözcük Insanoğlundan haber verir. Sözcük boş bir kalıp değil ki. Ozanın duyguları, düşünceleri, hayalleri, dünya görüşü, felsefesi, kişiliği, her şeysi şiirde belli olur. Şu var ki, sözcükleri tanımak, sevmek, okşamasını bilmek gerek. Hangi sözcük hangi sözcükle yanyana geldiğinde nasıl bir ışık ortaya çıkar? Bunu bilmek gerek. Mallarmé'nin «Şiir, sözcükler dinidir.» demesi bundandır. Şiir, böylece hüner ve marifet işi oluyor. Öyledir de. Ata binmek, ok atmak, elbise dikmek, kundura yapmak hattâ boyamak ne ise, şiir de odur; yani ustalık ve uzmanlık işi. En zengin malzeme kötü bir ozanın elinde berbat olup gider, tıpkı çok iyi bir İngiliz kumaşının kötü bir terzi elinde çarçur olup gitmesi gibi. Sanat, terzilikte olduğu gibi, makas sorunudur. Makasdar olmak gerek. (Cahit Sıtkı TARANCI)
  Şiir ve İnşa
  Şiirin genel tarifi «vezinli söz» dür... Hattâ kafiye usulü sonraki milletler arasında sonradan meydana gelmiştir. Eski Yunanlı'lar yalnız vezne riayetle, kafiyeye lüzum görmezlerdi.
  Şiir her kavimde tabiîdir. Yeryüzüne ne kadar milletler ve kavimler gelmişse, hepsinin kendilerine mahsus şiirleri vardır. Osmanlı'ların şiiri acaba nedir? Necati ve Baki ve Nef'i divanlarında gördüğümüz kasideler ve gazeller ve kıtalar ve mesneviler midir? Yoksa Hoca ve Itrî gibi musikicilerin besteledikleri Nedim ve Vâsıf şarkıları mıdır?
  Hayır, bunların hiçbiri Osmanlı şiiri değildir. Çünki görülür ki, bu nazımlarda Osmanlı şairleri iran şairlerini ve iranlılar da Arapları taklit ile melez bir şey yapılmıştır. Ve bu taklit yalnız nazım üslûbuna değil, belki düşüncelere ve mânalarda Arap ve Acem'i elden geldiği kadar taklide çalışmayı bilimden saymışlar ve acaba bizim mensup olduğumuz milletin bir dili ve şiiri var mıdır ve bunu islâh kabil midir? Hiç burasını düşünmemişlerdir.
  Nesir yolunda da hal tamamıyle böyle olmuştur. Feridun'un Münşeât'ın, Veysî ve Nergisî'nin eserleri ve başka beğenilmiş nesirler ele alınsa içlerinde üçte bir Türkçe kelime bulunmaz. Ve bir iş anlatırken «bedî» ve «beyan» fenleri karıştırılarak, söz ve yazı hüneri göstermek için öyle karışık ve zincirleme isim tamlamalı cümleler yazmışlar ki, Kamus ve Ferheng beraber olmadıkça ve bir adam «maânî» fenninde ve Arap edebiyatında üstün bilgisi olduktan sonra, sanki bir ders okur gibi birçok zamanlar zihin yormadıkça çıkarmağa gücü yetmez.
  ...Garibi şurası ki, böyle anlaşılmayacak cümle yazabilmek iyi yazı yazmak sayılıyor.
  ...Gerçi şiir ve nesrin bu hale girmesi bu devrin yapması değildir. Acem'ler islâmlığı kabulden sonra şeriat bilimlerin! öğrenmek için Arap dilini öğrenmeğe düştükleri sırada kendi dillerinin şiir ve nesrinde dahi onu taklit ettikleri gibi, biz de Osmanlı devletinin kuruluşunun ilk zamanlarında iran bilginlerini getirmeğe muhtaç olduğumuzdan, onların eğitimi üzere kendi dilimizi bırakıp Acem şivesini taklit yanlışlığına düşmüşüzdür ki, Osmanlı ülkesi bilginlerinin bu hususta ettikleri ihmal ve kusur affolunmaz bir hatâdır. Çünkü insanoğlu arasında düşünce alış verişinin vasıtası dildir. Bir milletin dili yazılmış kurallar altında olmayıp da her eline kalem alan kimsenin keyfine uyar ve tabiî halinden çıkarsa, o millet arasında karşılıklı iş vasıtası bozulmuş demek olur.
  Bugün resmen ilân olunan fermanlar ve emir-nâmeler halk önünde okutuldukta bir şey istifade ediliyor mu? Ya bu yazılar yalnız yazıda alışkanlığı olanlara mı mahsustur, yoksa okumamış halk tabakası devletin emrini anlamak için midir?
  ...Vah bize! Yazık bize! bu hale göre bizim millete tabiî hal üzere ne şiir ve ne de nesir var demek olur.
  Hayır, bizim tabiî olan şiir ve nesrimiz taşra halkıyla istanbul ahalisinin okumamış kısmı arasında hâlâ durmaktadır. Bizim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye beğenmedikleri halk şarkıları ve taşralarda çöğür şairleri arasında deyiş ve üçleme ve kayabaşı denen nazımlardır. Ve bizim tabiî nesrimiz, Kaamûs müterciminin (Mütercim Asım Efendinin) ve sonradan Muhbir gazetesinin kullandığı yazı şivesidir.
  Gerçi bu nazım ve bu yazı istenen derecede sanatlı ve gösterişli görünmezse de, Osmanlı ümmeti ilerlediği sırada bunlara rağbet edilmediğinden, oldukları halde kalmışlar, büyümemişlerdir. Hele bir kere rağbet o yöne dönsün, az vakit içinde ne şairler, ne yazarlar yetişir ki akıllara hayret verir.

  Klasik ve Modern Şiir Örnekleri

  Yaşayabilme İhtimali
  Soğuk ve şehirlerarası
  Otobüslerde vazgeçtim
  Çocuk olmaktan
  Ve beslenme çantamda
  Otlu peynir kokusuydu babam...

  Ben seninle bir gün Veyselkarani'de haşlama
  yeme ihtimalini sevdim.

  İlkokulun silgi kokan, tebeşir lekeli yıllarında
  (Ankara'da karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı o
  zaman) özlemeye başladım herkesi... Ve bu hasret öyle
  uzun sürdü ki, adam gibi hasretleri özlemeye başladım
  sonra...

  Bizim Kemalettin Tuğcu'larımız vardı...
  Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı...

  Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan
  kahverengi sıralarda, solculuk oynamaya başladık...
  Ben doktor
  oluyordum sen hemşire, geri kalanlar kontrgerilla...
  Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu,
  pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir
  Türkçe'yle... Ağbilerimizden öğrendik, Ş harfinden
  orak çekiç figürleri türetmeyi...

  Ankara'ya usul usul karbonmonoksit yağıyordu.
  Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu
  haber bültenleri...
  Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben.
  Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim...
  (Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik
  dikenleri saymazsak...)

  Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu... Ve belli bir
  saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber
  bültenleri... Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim...
  Ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım...
  Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm
  sadece...

  Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde ama
  sen yoktun.. Ben, senin beni sevebilme ihtimalini
  seviyordum, suni teneffüs saatlerinde... Okul servisi
  seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine
  götürüyordu... Ben, senin benimle Tunalı Hilmi
  Caddesine gelebilme ihtimalini seviyordum...

  Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.
  Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır
  Gevrekliğini... Sonra otobüs oluyordum,
  kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü...
  Ne yana baksam dağ ve deniz sanıyordum Muş
  ovasının yalancı maviliğini... Otobüs oluyordum bir
  süre... Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum,
  yanağım otobüs camının garantisinde...
  Otobüs oluyordum... Bir ülkeden bir iç ülkeye...
  Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum...

  Zap suyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın
  listesinin... Korkuyordum... Sonra iniyordum otobüsten...
  Çarşıdan bizim eve giden, ömrümün en uzun, ömrümün
  en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu
  koşuyordum... Çünkü sonunda annem oluyordum babam
  kokuyordum sonunda...

  Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeçtim,
  çocuk olmaktan...
  Ve beslenme çantamda
  otlu peynir kokusuydu babam...

  Ben seninle birgün Van'daki bir kahvaltı salonunda...
  Ben seninle (sadece bilmek zorunda kalanların bildiği)
  bir yol üstü lokantasında...
  Ben seninle, Ağrı dağına mistik ve demli bir çay
  kıvamında bakan Doğubeyazıt'ın herhangi bir toprak
  damında...
  Ben seninle herhangi bir insan elinin terli
  coğrafyasında olma ihtimalini sevdim...

  Ben senin,
  beni sevebilme ihtimalini sevdim !

  Aysel Git Başımdan

  Aysel git başımdan ben sana göre değilim
  Ölümüm birden olacak seziyorum
  Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
  Aysel git başımdan istemiyorum
  Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün
  Dağıtır gecelerim sarışınlığını
  Uykularımı uyusan nasıl korkarsın
  Hiçbir dakikamı yaşayamazsın
  Aysel git başımdan ben sana göre değilim
  Benim için kirletme aydınlığını
  Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

  Islığımı denesen hemen düşürürsün
  Gözlerim hızlandırır tenhalığını
  Yanlış şehirlere götürür trenlerim
  Ya ölmek ustalığını kazanırsın
  Ya korku biriktirmek yetisini
  Acılarım iyice bol gelir sana
  Sevincim bir türlü tutmaz sevincini
  Aysel git başımdan ben sana göre değilim
  Ümitsizliğimi olsun anlasana
  Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim

  Sevindiğim anda sen üzülürsün
  Sonbahar uğultusu duymamışsın ki
  İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş
  Uzak yalnızlık limanlarına
  Aykırı bir yolcuyum dünya geniş
  Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki
  Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş
  Sakın başka bir şey getirme aklına
  Aysel git başımdan ben sana göre değilim
  Ölümüm birden olacak seziyorum
  Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
  Aysel git başımdan seni seviyorum (
  Attila İlhan )
  Tahirle Zühre Meselesi
  Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
  hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil,
  bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte
  yani yürekte.

  Meselâ bir barikatta dövüşerek
  meselâ kuzey kutbunu keşfe giderken
  meselâ denerken damarlarında bir serumu
  ölmek ayıp olur mu?

  Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
  hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

  Seversin dünyayı doludizgin
  ama o bunun farkında değildir
  ayrılmak istemezsin dünyadan
  ama o senden ayrılacak
  yani sen elmayı seviyorsun diye
  elmanın da seni sevmesi şart mı?
  Yani Tahiri Zühre sevmeseydi artık
  yahut hiç sevmeseydi
  Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?

  Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
  hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. (
  Nazım Hikmet Ran )

 2. #2
  Teğmen Array
  Üyelik tarihi
  21.10.2006
  Yer
  ..
  Mesajlar
  521
  Tecrübe Puanı
  25

  Standart

  Dün dersanede Bu Konuyu İşledik.. Ayrıntıya Kaçmışsın DeRBeDeR Ama bu şeklilde Anlaşılması daha iyi tarafımca. Paylaşım İçin Tesekkürler..
  Even Angels Cry.

  If you don`t believe my words just look up at the sky.
  Do you Really think is`s rain?
  It`s nothing more than heaven`s pain
  Even Angels Cry !

 3. #3

  SİTE KURUCUSU
  Array
  Üyelik tarihi
  31.07.2005
  Yer
  Siirt
  Yaş
  41
  Mesajlar
  13.495
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  Şiir duygularını romantik olarak kağıda dökme sanatıdır


 

Benzer Konular

 1. Şiir Nedir ?
  By CiMCiMe in forum DÖNEM ÖDEVLERİ - DOSYA TEZ'LER
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.04.2009, 16:25
 2. ŞiiR DiLi
  By CiMCiMe in forum ŞİİR - EDEBİYAT - MAKALE
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.04.2009, 22:47
 3. A'dan Z'ye Dinimizdeki Terimler
  By by_ex in forum İSLAMİ BİLGİLER
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 29.03.2009, 14:08
 4. Dini Terimler ve Cevapları
  By CefA_CasH in forum İSLAMİ SORULAR VE CEVAPLAR
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05.01.2008, 21:47
 5. Şiir Nedir?
  By emrerojava in forum ŞİİR - EDEBİYAT - MAKALE
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21.11.2006, 12:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •