1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Teğmen Array
  Üyelik tarihi
  21.10.2006
  Yer
  ..
  Mesajlar
  521
  Tecrübe Puanı
  25

  Standart Dil sınavları için en önemli 1000 kelime


  1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up)
  2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek
  3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with)
  4. absorb = içine çekmek, emmek
  5. abstain from = (alkol, ilaç vb) --- den sakınmak/ uzak durmak (=avoid from) !
  6. abundance = bolluk, bereket
  7. abundant = bol, bereketli
  8. accelerate = hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator = gaz pedalı
  9. accept = kabul etmek, razı olmak
  10. access = erişmek, ulaşmak
  11. accessible to = ulaşılabilir, erişilebilir
  12. accommodate = (misafir, konuk vb) ağırlamak (= put up)
  13. accompany = (1) eşlik etmek, arkadaşlık etmek (= escort) (2) beraber bulunmak ya da bir arada gözükmek (* Pain and fever accompany inflammatory diseases)
  14. accomplish = başarmak (= achieve)
  15. accumulate = (1) birikmek, çoğaltmak (2) biriktirmek, yığmak
  16. accuracy = doğruluk, kesinlik
  17. accurate = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precise, correct)
  18. accurately = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precisely, correctly)
  19. accuse (of) = birini bir şeyle suçlamak, itham etmek
  20. achieve = başarmak, yerine getirmek
  21. acknowledge as = (1) kabul etmek, --- olarak tanımak (2) (mektup, mesaj vb) aldığını gönderen kişiye bildirmek
  22. acquainted with = aşina olmak, haberdar olmak (= familiar with)
  23. acquire = (dil, miras, huy vb) edinmek, kazanmak (= obtain, attain) (*She acquired a huge fortune.) (* I acquired Turkish but I learned English in school.)
  24. acquisition = edinim
  25. activity = faaliyet, aktivite *** activist = bir fikrin aktif destekçisi (= supporter)
  26. adapt = bir şeye uyarlamak, uydurmak ( = adjust)
  27. addict = bağımlı, tiryaki *** drug addict = eroin bağımlısı
  28. addiction to = bağımlılık, tiryakilik
  29. addition = ilave, ek
  30. additionally = ayrıca, bunun yanı sıra, buna ilaveten (= furthermore, moreover)
  31. adequately = yeterli bir şekilde (= sufficiently)
  32. adjust = (1) uyarlamak (= adapt) (2) alışmak (= get used to)
  33. adjustment = düzeltme,intibak, uyma
  34. administer = (1) idare etmek, yönetmek (2) (damardan ilaç vb) vermek, sağlamak
  35. admire = hayran olmak
  36. admit = kabullenmek, itiraf etmek
  37. adopt = (1) evlat edinmek (= take up) (2) (önlem, tedbir vb) almak (adopt measure) (3) (başkasına ait bir şeyi) benimsemek (dil, din vb)
  38. adore = çok sevmek, tapmak
  39. adverse = zıt, kötü
  40. advocate = (1) savunmak (= defend) (2) desteklemek (= support)
  41. affect = etkilemek (= influence)
  42. aggravate = gittikçe kötüye gitmek, fenalaşmak (= deteriorate, worsen)
  43. aggressive = saldırgan
  44. aid = yardım etmek (= help)
  45. alien (to) = yabancı
  46. alongside = yanında, bitişiğinde (beside, next to)
  47. alter = değiştirmek (= change)
  48. alteration = değişiklik
  49. amazing = şaşırtıcı, hayran bırakıcı (= astonishing)
  50. amend = değişiklik yapmak (kanunda düzenleme yapmak anlamındaki gibi)
  51. amendment = değişiklik, (kanun vb) üzerinde değişiklik yapmak (= alteration)
  52. amusing = eğlenceli, zevkli
  53. announce = anons etmek, ilan etmek (= give out, declare)
  54. anticipate = ummak, beklemek
  55. apologize = özür dilemek (apologize to someone for something)
  56. appalling = korkunç (= dreadful, horrendous)
  57. appointment = (1) atama, tayin (2) randevu (= rendezvous)
  58. appreciate = (1) takdir etmek, değerini bilmek (2) anlamak, farkına varmak
  59. approach = (1) (zaman/ mesafe bakımından birine/bir şeye) yaklaşmak (* Do not approach with fire! (2) (bankaya/yüksek bir mevkiye vb) müracaatta bulunmak, ricada bulunmak (* She approached the bank for a loan)
  60. appropriately = uygun olarak (= suitably)
  61. approve of = onaylamak, uygun bulmak, tasvip etmek
  62. arrange = düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb)
  63. artefact = insan eliyle yapılmış (sanat)
  64. ascend = yukarı çıkmak, yükselmek, tırmanmak (= go up / climb up)
  65. ask for = ricada bulunmak, bir şey istemek
  66. aspire = şiddetle arzu etmek, çok istemek (* I’ve always aspired to be a singer)
  67. assemble = (1) bir araya getirmek, toplamak (= gather) (2) monte etmek (= put up)
  68. assess = değerlendirmek (= evaluate)
  69. assign = atamak, tayin etmek, görevlendirmek (= appoint)
  70. assist somebody in something = birine bir konuda yardım etmek
  71. associate = (zihninde insanlar/eşyalar arasında) çağrışım yapmak, çağrıştırmak (* I always associate the smell of baking with my childhood.) (2) (kötü yolda olan veya kötü alışkanlıkları olan insanlarla) arkadaşlık yapmak, düşüp kalkmak (* Don’t associate with those glue-sniffers.)
  72. assume = (1) elinde delil olmadan bir şeyin doğru olduğunu düşünmek veya kabul etmek, farz etmek (= conclude) (2) (sorumluluk/vebal vb) üstlenmek, üzerine almak (= take on) (* I temporarily assumed the responsibility for her)
  73. assure = birine teminat vermek, emin kılmak, garanti vermek
  74. astonishment = şaşırtmak, şaşırmak (= amazement, bewilderment)
  75. attach = iliştirmek, eklemek (= enclose)
  76. attack = saldırmak, saldırı
  77. attain = elde etmek, erişmek (= gain, obtain)
  78. attainment = ulaşmak, erişmek
  79. attend = iştirak etmek, katılmak
  80. attribute = (bir sebebe/nedene) dayandırmak (= base on/upon)
  81. auditorium = dinlenme/izleme salonu, seyircilerin oturduğu bölüm
  82. available = mevcut, var olan
  83. avert = (1) olmasını önlemek (2) başka yöne çevirmek (trafik akışını vb)
  84. avoidable = kaçınılabilir, engellenebilir
  85. award = ödül
  86. backward = geri kalmış, geriye doğru
  87. badly in need of = bir şeye/birine çok muhtaç olmak
  88. barely = (1) hemen hemen hiç, neredeyse hiç (2) güçlükle (= hardly, scarcely)
  89. bargain = (1) pazarlık, anlaşma (2) pazarlık etmek (3) kelepir, ucuz eşya
  90. barren = kurak, verimsiz (= infertile, arid)
  91. basic = temel (= essential, fundamental)
  92. bazaar = pazar, alışveriş yeri
  93. behave = davranmak
  94. believe = inanmak
  95. belongings = birinin kişisel eşyaları (= possessions)
  96. beloved = sevgili, hazret
  97. bitingly satirical = aşırı alaycı, insafsızca eleştirme
  98. bizarre = tuhaf, acayip (= strange, weird)
  99. blanket = battaniye
  100. blaze = (1) ateş, alev, yangın (2) parlamak
  101. bolt = fırlayıp kaçmak, tabanları yağlamak
  102. branch = dal, branş
  103. break off = (nişan, nikah vb) bozmak, ayrılmak
  104. breed = (1) (hayvan için) doğurmak, yavrulamak (2) hayvan yetiştirmek
  105. bribery = rüşvet *** offer bribes = rüşvet teklif etmek
  106. bride = gelin
  107. brief = kısa, öz *** in brief = kısaca, öz olarak
  108. bring up = (1) çocuk büyütmek (2) kusmak (3) ortaya (konu vb) atmak
  109. broadcast = (radyo, televizyon, hava durumu için) yayın
  110. Broadly speaking = Genel konuşmak gerekirse (= generally, mostly)
  111. broil = ızgara yapmak, kavurmak
  112. bullfight = boğa güreşi
  113. bully = (1) kabadayı, zorba (2) kabadayılık yapmak, zorbalık yapmak
  114. burial = gömü, gömme
  115. burn = (1) yakmak (2) yanmak
  116. button = düğme
  117. calculator = hesap makinesi
  118. call for = talep etmek, istemek (= demand)
  119. calm = sakin
  120. can’t take one’s eyes off = gözlerini birinden veya bir şeyden alamamak
  121. cancel = iptal etmek (= call off)
  122. captivating = büyüleyici (= enchanting, fascinating)
  123. captive = tutsak, esir
  124. captivity = tutsaklık, esaret
  125. capture = yakalamak, ele geçirmek, tutsak etmek (= apprehend)
  126. careless = dikkatsiz
  127. carry out = (çalışma, deney, anket vb) yürütmek, icra etmek (= fulfil, conduct)
  128. carve = (1) (tahta vb) oymak (2) (et vb) kesmek
  129. casually = günlük, sıradan, havadan sudan
  130. caution = uyarı, dikkat
  131. cease = sona erdirmek, durdurmak ( cease-fire= ateşkes)
  132. ceaseless = aralıksız, durmadan (= non-stop)
  133. celebration = kutlama
  134. celebrity = ünlü
  135. census = nüfus sayımı
  136. ceremony = tören
  137. charge (with) = --- ile yargılamak (mahkemede) (= try)
  138. circulate = dolaşmak, dolaştırmak, deveran etmek (vücuttaki kan vb)
  139. circulation = (1) dolaşım (2) gazete tirajı, günlük satış oranı
  140. cite = örneklemek, adından bahsetmek, değinmek (= refer to, mention)
  141. citizen = vatandaş *** Citizenship = Vatandaşlık
  142. clarify = açıklamak (= explain)
  143. claw = pençe, hayvan pençesindeki kıvrık tırnak
  144. clearance = (1) mağazayı boşaltma, malları elden çıkarma, tasfiye (2) izin, yeşil ışık
  145. close = (sıfat) yakın
  146. closed = kapalı
  147. closure = (1) kapanış (2) iflas
  148. coincide with = aynı zamana denk gelmek/tesadüf etmek (= fall on the same date)
  149. collapse = (1) (bina vb için) çökmek (2) bayılmak
  150. collapsible = katlanabilir (kanepe vb)
  151. collar = (1) yaka (2) tasma
  152. colleague = iş arkadaşı
  153. collide with = çarpışmak (= crash into)
  154. commence = başlamak (= start) *** commencement speech = açılış konuşması
  155. comment on = yorum yapmak (= interpret)
  156. commercial = ticari
  157. commit = (1) (intihara vb) kalkışmak, yeltenmek (2) (suç, cürüm) işelemek (3) (kendini işine, ailesine vb) adamak (= devote)
  158. commit = kalkışmak, yeltenmek *** commit suicide = intihar etmek
  159. common = (1) ortak (2) sıradan, yaygın *** in common with = --- ile ortak nokta
  160. commonplace = yaygın, sıradan (= ordinary, usual)
  161. commuter = ev ile iş arasında mekik dokuyan/gidip gelen
  162. companion = dost, arkadaş
  163. company = (1) arkadaşlık, dostluk (2) şirket
  164. compel = zorlamak, mecbur bırakmak (= force, oblige)
  165. compensation for = (1) tazminat ödemek (2) telafi etmek
  166. compete = rekabet etmek, yarışmak ***competition = müsbaka, yarış
  167. compete against = başkasıyla yarışmak, rekabet etmek
  168. compete with = başkasıyla aynı yerden beslenmek/geçim sağlamak (kangurular koyunların otlaklarından otlanan rakip hayvanlar olması gibi)
  169. competition = (1) rekabet (2) müsabaka, yarış
  170. compile = derlemek, bir araya getirmek (bilgi, delil vb)
  171. complain to somebody about something = şikayet etmek
  172. completely = tamamen, bütünüyle (= entirely)
  173. comply (with) = --- e uymak,--- e itaat etmek (= abide by)
  174. compose = oluşturmak, meydana getirmek *** be composed of = --- den oluşmak
  175. compound = bir sürü binanın bulunduğu etrafı çevrili mekan
  176. comprise = içermek (= include)
  177. compute = hesap yapmak, bir notu bilgisayara girmek(= calculate )
  178. conceal = gizlemek, saklamak (= hide)
  179. conceive as = (1) --- olarak algılamak/düşünmek (2) conceive of = bir şeyi ilk kendisi akıl etmek (= senaryonun konusu vb) (3) gebe kalmak
  180. conclude = sonuç çıkarmak (= assume)
  181. conclusion = sonuç, netice, yargı
  182. condition = durum, hal / koşul,şart
  183. conditionally = şartlı olarak, belli şartlara bağlı
  184. conduct = (1) (deney, anket vb) idare etmek, yürütmek (= carry out) (2) (isim hali) davranış (= behaviour)
  185. conduct = (1) (deney,çalışma vb) yürütmek,icra etmek (2) davranış (= behaviour)
  186. confess = itiraf etmek (= speak out)
  187. confident (of) = emin
  188. confine to = (1) sınırlamak, bir yere mahkum etmek (2) hapse atmak (= imprison)
  189. confirm = (1) onaylamak, doğrulamak (= verify) (2) (bir iddiayı, davayı vb) güçlendirmek, pekiştirmek (= strengthen)
  190. conflict = (1) çatışma, savaş (2) anlaşamama, tartışma
  191. conflict with = çatışmak, çarpışmak, savaşmak
  192. conform to = uymak, uyuşmak (= obey the rules)
  193. confront = (1) karşılaşmak, yüz yüze gelmek (2) confront about = yüzleştirmek
  194. confuse = karıştırmak, şaşırmak
  195. conquer = (1) fethetmek (2) yenmek, galip gelmek
  196. consent = (1) razı olmak (2) izin,rıza (= permission)
  197. consent to = razı olmak
  198. consequence = sonuç, netice (= result)
  199. conserve = korumak, muhafaza etmek
  200. considerable = büyük ölçüde, önemli miktarda, azımsanamaz X negligible(=neglicıbıl)
  201. considerably = önemli ölçüde, oldukça
  202. considerately = düşünceli/nazik bir şekilde
  203. consideration = göz önünde bulundurma/düşünme
  204. consist of = ibaret olmak, meydana gelmek
  205. conspire against = birine komplo kurmak (= plot against)
  206. constantly = 1-sürekli 2- aralıksız
  207. constantly = sürekli
  208. constitute = oluşturmak, meydana getirmek (= make up)
  209. constrain = zorlamak (= restrain, force)
  210. construct =inşa etmek, yapmak (= build)
  211. consult = danışmak (= check with)
  212. consume = tüketmek (= use up)
  213. contact with = birisi ile kontak/temas kurmak, irtibata geçmek
  214. contemporary = çağdaş, aynı çağda yaşayan
  215. ******* with = --- den memnun
  216. contest = yarışma, müsabaka *** beauty contest = güzellik yarışması
  217. continent = kıta
  218. contract = (1) sözleşme yapmak (2) küçülmek, büzülmek (= shrink) (3) hastalık kapmak
  219. contradict = çelişmek
  220. contradictory = çelişkili, tutarsız, kendini yalancı çıkaran (= inconsistent)
  221. contribute to = katkıda bulunmak
  222. controversial = tartışmalı, fikir ayrılığına sebep olan (= disputable, debatable)
  223. controversy = anlaşmazlık, fikir ayrılığı
  224. conventional = geleneksel, alışılagelen
  225. converse = (1) karşıt, zıt (2) konuşmak
  226. convert into = dönüştürmek (= change)
  227. convict = mahkum, tutuklu
  228. convince = ikna etmek
  229. correctly = doğru bir şekilde, düzgünce (= accurately, precisely)
  230. correspond to = bir şeyle uymak, uygun düşmek, tekabül etmek (= agree, match)
  231. correspond with = birisi ile yazışmak
  232. counterpart = karşılığı, dengi (“Sultan” kelimesinin counterpart’ı “Kral” dır)
  233. couple = çift
  234. course = (1) gidişat, ilerleme (zaman/mekan içinde) *** in the course of = ---nın esnasında (2) (nehir için) akış yönü (3) öğrenim, kurs
  235. cramped = hijyenik olmayan
  236. crash = (1) kaza, şiddetli ses, iflas (2) yere düşme , çarpma
  237. crawl = emeklemek
  238. create = yaratmak
  239. credibly = inanılır bir şekilde (= believably)
  240. criminal = ciddi bir suç/cürüm işlemiş,suçlu
  241. crippled = felçli, kötürüm (= paralysed) (2) engellenmiş, gerilemiş (ekonomi vb)
  242. crocodile = timsah (= alligator)
  243. cross out = üstünü çizmek, silmek (= delete)
  244. crumble = ufalanmak, parçalanmak (= disintegrate, fall apart)
  245. cultivate = tarım yapmak, tarlayı vb sürüp ekmek
  246. curator = sanat galerisi/müze/kütüphane görevlisi
  247. currency = döviz
  248. curve = eğim, eğmek
  249. custom = gelenek, görenek *** customs = gümrük
  250. customary = geleneksel (= traditional)
  251. debate = tartışmak
  252. debt = borç
  253. deceit = kandırmak *** deceitful = hilekar, hileci
  254. deceive = kandırmak, kafaya almak (= take in)
  255. decipher = şifresini çözmek
  256. decipher = şifresini çözmek, anlamını meydana çıkarmak
  257. declare = ilan etmek, beyan etmek
  258. decline = (1) azalmak, gerilemek (2) kibarca reddetmek (= turn down)
  259. dedicate = kendini adamak (= devote to, commit oneself to)
  260. dedicate to = kendini adamak (= devote to)
  261. deduce = sonuç çıkarmak (= conclude, assume)
  262. deduction = tümevarım, sonuç (= conclusion)
  263. deepen = derinleştirmek, derinleşmek
  264. defeat = yenmek, bozguna uğratmak (= beat)
  265. defect = bozukluk, kusur, hata, sakatlık *** speech defect = konuşma özrü
  266. defend = savunmak
  267. define = tanımlamak
  268. degeneration = yozlaşma, aslını kaybetme
  269. delay = geciktirmek
  270. delightful = zevkli, hoş
  271. deliver = (1) siparişi teslim dağıtmak/teslim etmek (= distribute) (2) doğurmak vermek (3) deliver speech = konuşma yapmak
  272. demand = (1) talep, istek (2) talep etmek, istemek ***in demand = revaçta
  273. demobilize = askerden terhis etmek
  274. demolish = yıkmak, parçalamak (= do away with)
  275. demonstrate = (1) uygulamalı bir şekilde göstermek (= show) (2) gösteri yapmak, protesto düzenlemek
  276. deny = (1) inkar etmek (2) yapmasını yasaklamak (deny somebody to do something)
  277. depress = (1) üzmek (= sadden, upset) (2) bastırmak (= press down)
  278. derive from = çıkarmak, gelmek
  279. descend = inmek, azalmak
  280. desert = çöl
  281. deserve = hak etmek
  282. design = plan çizmek, tasarlamak
  283. design = tasarlamak, dizayn etmek
  284. desire = (1) istek, arzu (2) istemek, arzu etmek (= wish)
  285. desolate = mutsuz, kederli (= depressed) (2) terkedilmiş (= deserted)
  286. dessert = tatlı
  287. destination = hedef, varılacak yer
  288. destiny = kader, kısmet
  289. destroy = yıkmak, yok etmek (= damage, ruin)
  290. detain = alıkoymak, göz altında tutmak (= take into custody)
  291. detect = meydana çıkarmak, işin aslını ortaya çıkarmak (= discover, notice)
  292. detection = teşhis etmek, belirlemek
  293. deter (someone) from = caydırmak, engel olmak (= discourage)
  294. deteriorate = kötüleşmek, kötüye gitmek (= aggravate, worsen)
  295. determination = (1) azim, kararlılık (= ambition) (2) inat (= stubbornness, obstinacy)
  296. devastate = yıkmak, tahrip etmek (= destroy)
  297. develop = (1) geliş(tir)mek, genişle(t)mek, ortaya atmak (teori, fakir vb) (2) (foto) film banyo ettirmek (3) (vücudun ürettiği bir hastalığa) yakalanmak “develop cancer”
  298. deviate = sapmak, yönünü değiştirmek (= diverge, stray)
  299. devote = adamak
  300. diagnose as = teşhis etmek
  301. differentiate = ayırmak (= distinguish)
  302. diminish = azalmak (= decline)
  303. direct = (1) yönetmek (2) (turiste vb) yol göstermek (guide)
  304. disappearance = ortadan/gözden kaybolmak (= vanish)
  305. disclose = açığa çıkarmak, gün ışığına çıkarmak (= reveal, display)
  306. discover = keşfetmek
  307. discriminate (against) = (ırk, yaş, cinsiyet vb) ayrımcılık yapmak
  308. discriminate against = ayrımcılık yapmak
  309. discuss about = tartışmak (= argue)
  310. disease = hastalık, maraz (= illness, ailment)
  311. dismiss = kovmak (işten), kafasından çıkarmak
  312. dismissal = kovma, başından savma
  313. dispatch = göndermek, yollamak (= send, submit)
  314. display = göstermek, sergi *** on display = sergide
  315. displeased = hoşnut kalmamış, memnun olmayan (= dis*******ed, unsatisfied)
  316. dispose of = başından atmak, --- den kurtulmak (= get rid of)
  317. dispute = (1) tartışmak, anlaşamamak (= disagree) (2) anlaşmazlık (= controversy)
  318. disqualify = diskalifiye etmek, elemek, yetersiz görmek
  319. disseminate = (bilgi, fakir vb) yaymak, dağıtmak
  320. distinct = (1) farklı, ayrı, bağımsız (= different) (2) açık seçik, net (= clear)
  321. distinguish = ayırmak, farkını söylemek (= differentiate)
  322. distort = (1) (olayın aslını) çarpıtmak, farklı bir anlam yüklemek (= misrepresent) (2) (şeklini/biçimini vb) bozmak, tahrif etmek (= disfigure)
  323. distress = (1) tehlike (2) acı, ıstırap
  324. distribute = dağıtmak (= deliver, hand out)
  325. divert = (trafik yönünü vb) saptırmak, başka yöne çevirmek
  326. dizzy = başı dönen, kendini bayılacak gibi hisseden (= giddy)
  327. docile (dosayl) = uysal, evcil
  328. dominate = egemen/baskın olmak, hakim olmak, idaresi altına almak
  329. donate = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribute)
  330. donation = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribution)
  331. dowry = çeyiz
  332. dramatic = (1) tiyatro ile ilgili (= theatrical) (2) önemli, kayda değer (= drastic) (3) ani, çok hızlı (fiyatlarda ani ve hızlı artış gibi)
  333. draw = (1) (resim vb) çizmek (2) (perde vb) çekmek, kenara almak (3) (sonuç) çıkarmak (***draw a conclusion) (4) bir maçın berabere bitmesi
  334. dress code = (bir işyerinde veya okulda) kıyafet genelgesi
  335. drug addict = eroin bağımlısı
  336. drug dealer = eroin ticareti yapan kişi
  337. dustbin = çöp kutusu (= trash can)
  338. earth***** = deprem
  339. edit = bir kitabı basılabilir hale getirmek, editörlük yapmak
  340. edition = (kitap için) basım, baskı, yayın
  341. educate = eğitmek (= train)
  342. effect = etki (= influence, impact) *have an effect on = üzerinde etkisi olmak
  343. elect = seçmek (= vote for)
  344. eliminate = elemek, den kurtulmak (= get rid of) (2) yok etmek, yıkmak (= destroy)
  345. elimination = (1) ortadan kaldırma, yok etme, bertaraf etme (2) hesaba katmama
  346. embarrass = utandırma (= humiliate)
  347. embrace = (1) kucaklamak (= hug, cuddle) (2) (fikir, din vb) benimsemek
  348. emerge = ortaya çıkmak (= come out)
  349. emphasize = vurgulamak
  350. employ = (1) işe almak (2) (metot, yöntem vb) uygulamak
  351. empty = (1) boşaltmak (2) boş
  352. emulate = taklit etmek,(= imitate, copy)
  353. enable = olanaklı kılmak
  354. enclose = çevresini sarmak
  355. encounter = karşılaşmak ( to face)
  356. encourage = teşvik etmek
  357. endure = dayanmak
  358. enhance = büyülemek
  359. enhancement = yükseltme, artırma, çoğaltma (= improvement, enrichment)
  360. enlarge = büyütmek, genişletmek
  361. enquire = soruşturmak
  362. enslave = köleleştirmek, esir etmek
  363. ensure = birini temin etmek/emin kılmak, birine garanti vermek
  364. entertain = eğlendirmek
  365. entirely = tamamen (= completely)
  366. entrance = giriş
  367. envy = kıskanmak, imrenmek
  368. epic = destan
  369. epic = destansı (şiir vb)
  370. equal = eşit, adil
  371. equality = eşitlik (= parity, fairness)
  372. equate = eşitlemek
  373. equip = donatmak
  374. equip = donatmak ***equipment = donanım, teçhizat
  375. erode = yıpratmak, aşınmak
  376. erupt = patlamak
  377. establish = kurmak, doğruluğunu kanıtlamak, kabul etttirmek
  378. estimate = tahmini bir şey/rakam söylemek, tahminde bulunmak (= guess)
  379. eternal = kalıcı, ebedi
  380. evaluate = değerlendirmek (= assess)
  381. evaluation = değerlendirme (= assessment)
  382. evidently = açık ve şüphe ***ürmez bir şekilde, delillere dayanarak (= obviously)
  383. evolve = (1) geliş(tir)mek (= develop) (2) (Biyolojide) evrim geçirmek
  384. evolve = değişmek, evrim geçirmek
  385. exaggerated = abartılı, mübalağalı
  386. excavate = kazı yapmak
  387. exceed = aşmak
  388. excessive = aşırı, abartılı (sayıda, miktarda)
  389. exchange = takas etmek, değiş tokuş etmek (= swap)
  390. exclude = çıkarmak
  391. exclusive to = herkese açık olmayan, özel (otel, tatil yeri vb)
  392. exclusively = sadece, yalnızca
  393. excursion = keşif gezisi
  394. exhibit = sergilemek
  395. exist = var olmak, mevcut hale gelmek
  396. existence = var oluş, mevcut olma
  397. expand = genişlemek, büyümek, nüfuz olarak artmak
  398. expect = ummak, beklemek
  399. expectation = umut, beklenti
  400. expense = masraf
  401. experience = (1) tecrübe (2) tecrübe etmek, yaşamak (3) olay, vukuat
  402. expire = (yiyecek, ilaç vb için) son kullanma tarihi gelmek, miadı dolmak
  403. expire = süresi dolmak
  404. Expiry Date = Son Kullanma Tarihi
  405. explode = patlamak
  406. exploit = patlatmak, sömürmek
  407. explore = keşfetmek,araştırmak
  408. export = ithal etmek
  409. expose = (1) açıklamak, arz etmek (= reveal) (2) (tehlikeye vb) maruz bırakmak
  410. express = (1) ifade etmek, iletmek (2) çabuk, hızlı (= fast)
  411. extend = (1) (tatilin, ödevin vb) süresini uzatmak (= prolong) (2) ekleme yapmak (eve birkat daha çıkmak veya balkon eklemek gibi) (= make bigger) ***extension
  412. extract = elde etmek, çekip çıkarmak (üzümden sirke elde etmek gibi)
  413. extraordinary = (1) fevkalade, olağanüstü (= exceptional) (2) tuhaf, alışılmadık
  414. fabricate = (1) uydurmak (= make up) (2) (raf vb) monte etmek (= put up)
  415. facilitate = kolaylaştırmak
  416. fade = (1) solmak (2) solgun
  417. failure = başarısızlık
  418. faint = (1) bayılmak (= pass out) (2) solgun (ses, renk vb)
  419. fairly = oldukça (= quite, rather)
  420. falsify = (1) hesaplar üzerinde oynamak (2) sahtekarlık yapmak (= fake)
  421. familiar (with) = aşina, tanıdık
  422. famish = aç kalmak, açlıktan ölmek (= starve)
  423. fare = (otobüs, uçak vb için) fiyat
  424. fatal = ölümcül ***fatally injured = ağır yaralı, ölümcül yarası olan
  425. favourable = olumlu, yapıcı (= positive, constructive) (2) uğurlu (= auspicious)
  426. fearful for = --- için korkan/endişelenen
  427. fertilize = (toprağı vb) verimli hale getirmek, verimli kılmak
  428. fetch = gidip getirmek
  429. fiancé = (erkek) nişanlı
  430. fiancée = (kız) nişanlı
  431. field trip = kır gezisi, arazi gezisi
  432. fierce = (1) şiddetli, kıyasıya, çetin (rekabet vb) (2) azgın, azmış (***** vb)
  433. figure = (1) şekil, figür (2) rakam, sayı (3) figure out = anlamak (= make out)
  434. filthy = (1) pis, kirli (2) dayanıksız, sağlam olmayan
  435. finance = finanse etmek, paraca desteklemek
  436. fine = (1) ince ince/küçük doğranmış (et, patates vb) (2) iyi, güzel (3) para cezası
  437. firework = havai fişek
  438. fit = (1) sağlıklı, zinde, sıhhati yerinde (= robust, healthy) (2) (bir kıyafetin şıklık bakımından değil de bedene oturması anlamında) yakışmak (3) sara nöbeti (= seizure)
  439. flatmate = ev arkadaşı
  440. flattery = birine yağ çekme
  441. flee = kaçmak (= escape)
  442. fleece = koyun postu (yünlü) *** hide = yünsüz post
  443. flight = (1) uçuş (2) uçak (= airplane = aeroplane)
  444. flow = (nehir vb için) akmak *** overflow = taşmak
  445. fluctuate = dalgalanmak, istikrarlı gitmemek, bir artmak bir azalmak
  446. fluctuate = dalgalanmak
  447. focus on = odaklanmak, yoğunlaşmak (= concentrate on, centre on)
  448. fold = (1) katlamak, kıvırmak, bükmek (2) bir şeyin --- katı, --- misli (twofold, tenfold = iki katı/misli, on katı/misli)
  449. force = zorlamak
  450. forceful = (1) güçlü, zorlu (2) etkili, ikna edici
  451. forecast = önceden tahmin etmek (= predict)
  452. forge = taklidini yapmak, sahtesini çıkarmak
  453. forgery = sahtekarlık (= counterfeit, fake)
  454. forgery = sahtekarlık, kalpazanlık
  455. former = önceki (iki şeyden bahsederken ilk söylenen kişi veya şey)
  456. formerly = evvelki, önceki
  457. formulate = formülleştirmek, formüle dökmek
  458. forthcoming = yakınlaşmakta olan, gelmekte olan ( Christmas vb.)
  459. fortify = takviye etmek, sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek (= strengthen, enrich)
  460. fracture = kırılmak, çatlamak ( kemik, kolon vb)
  461. frail = zayıf, cılız (= feeble)
  462. frame = çerçeve
  463. freed = serbest kalmış, özgür (= at liberty, at large)
  464. fulfil = (görev, sorumluluk vb) yerine getirmek, icra etmek (= carry out)
  465. fundamental = esas, temel, zorunlu (= essential)
  466. funeral = cenaze töreni
  467. fussy = aşırı titiz (= fastidious, meticulous, diligent)
  468. fuzzy = tüylü
  469. gather = (1) toplamak, bir araya getirmek (2) bir araya gelmek
  470. gender = cinsiyet (= ***)
  471. generate = (1) (ısı, elektrik vb) üretmek (2) (tartışma vb) ortaya atmak
  472. genre (= canr) = tür, çeşit, nevi (= type, sort)
  473. get rid of = başından atmak, defetmek
  474. giant = dev X dwarf
  475. give up = vazgeçmek, bırakmak (= abandon, abort)
  476. glance = göz atmak
  477. gloom = karanlık ***gloomy = üzüntülü, hüzünlü
  478. glorify = yüceltmek, övmek (= praise)
  479. goal = amaç, gaye (= aim)
  480. govern = yönetmek
  481. government = hükümet
  482. grab = kapmak, el koymak (= snatch)
  483. gradually = yavaş yavaş, kademeli olarak
  484. grant = vermek, bahşetmek (burs, bağış vb)
  485. grasp = (1) (bir nesneyi) kavramak (2) (bir konuyu) kavramak, anlamak
  486. graveyard = mezarlık (= cemetery)
  487. groom = damat
  488. grow tired of = --- den yorulmak
  489. growl = ***** ve benzeri hayvanların çıkardığı hırlama sesi
  490. guide = rehber, rehberlik etmek
  491. harass = saldırmak, taciz etmek ******ual harassment = cinsel taciz
  492. harbour = (1) liman (2) barındırmak, sağlamak
  493. hardship = zorluk
  494. harshly = (1) sert bir şekilde (2) kabaca
  495. hasten = acele etmek
  496. havoc = hasar, yıkım (= destruction)
  497. hazard = tehlike
  498. hazardous = tehlikeli (= perilous)
  499. hectic = heyecanlı, telaşlı, hareketli (program, ofis vb)
  500. hesitate = duraklamak
  501. highly = oldukça, epey (= extremely)
  502. hinder = (1) engel, mani (2) engel olmak, mani olmak
  503. hire = (1) kiralamak (2) işe almak (= employ)
  504. hitchhiker = otostopçu
  505. hollow = oyuk, boşluk (ağaç kovuğu vb) *** hollow promise = boş vaat
  506. hopefully = inşallah (= with any luck)
  507. horrible = korkunç
  508. huge = iri, büyük (= enormous, immense)
  509. humiliate = aşağılamak, rezil etmek, utandırmak (= embarrass)
  510. hunter = avcı
  511. hurricane (hörikeyn) = kasırga
  512. iceberg = buz dağı (= glacier)
  513. identify = teşhis etmek, kimliğini belirlemek, sınıflandırmak
  514. idle = tembel (= lazy, indolent) X (= hardworking)
  515. ignore = görmezden kalmak, kale almamak (= take no notice)
  516. illusion = hayal,hülya, kuruntu
  517. illustrate = örneklemek
  518. imagine = hayal etmek
  519. imitate = taklit etmek
  520. immediate = (1) derhal, acele, çabuk (2) (akraba için) en yakın
  521. immobilize (immmobilayz) = hareketsiz/sabit kılmak
  522. impact = çarpmak
  523. impeach = suçlamak, itham etmek (= accuse)
  524. implement = gerçekleştirmek (realize)
  525. implicate = bulaştırmak
  526. imply = ima etmek
  527. impose = zorla kabul ettirmek, koymak( vergi), yük olmak
  528. imprisonment = hapse atmak (= incarceration)
  529. improve = geliştirmek
  530. inaudible = duyulamaz, işitilemez (ses vb)
  531. incapable of (inkepıbıl) = kabiliyetsiz, yeteneksiz (= unskillful)
  532. incapacitate = yetersiz bırakmak, olanak tanımamak, aciz bırakmak (= debilitate)
  533. incessant = aralıksız, sürekli
  534. incline = eğmek, eğilimi olmak, fikrini vermek
  535. include = dahil etmek, içermek (= consists of, incorporate) x exclude
  536. incorporate into = dahil etmek (= include, integrate)
  537. incredible = inanılmaz ( = unbelievable)
  538. indicate = göstermek, belirtisi olmak
  539. indifference to = kayıtsız, ilgisiz olmak
  540. induce = -e neden olmak, ikna etmek
  541. inevitable = kaçınılmaz (= inescapable)
  542. infer = anlamak, sonucunu çıkarmak
  543. influence = (1) etki (= impact, effect) (2) etkilemek
  544. influential (influwenşıl) = nüfuzlu, sözü geçer, çevresi geniş (= well-connected)
  545. inherit = mirasa konmak, miras olarak almak (= come into)
  546. inhibit = göz dağı vermek
  547. initially = başlangıçta, ilk etapta (= at first)
  548. initiate (inişiyeyt)= başlatmak (= start, commence)
  549. injure = incitmek
  550. injustice = eşitsizlik, adaletsizlik (= inequality, unfairness)
  551. innovate = yeni bir şey icat etmek, yenilik getirmek (= invent)
  552. innovation = yenilik, yeni bir şey icad etmek
  553. innovative = yenilikçi, icatçı
  554. insatiable (inseyşıbıl) = (1) gözü doymaz, doyumsuz, aç gözlü (2) obur, pisboğaz
  555. insignificant = (1) ehemmiyetsiz, önemsiz (2) anlamsız, manasız
  556. insist (on) = ısrar etmek (= persist in)
  557. inspect = incelemek
  558. instantaneously = anlık, bir anda olan, aniden (= immediately, instantly)
  559. institute = kurmak
  560. instruct = talimat vermek
  561. insulate (against) = yalıtmak, (soğuğu/sesi vb) kesmek (hırkanın soğuğu kesmesi gibi)
  562. integrate = bütünleşmek, kaynaşmak
  563. intelligence = (1) zeka, akıl (2) haber ajansı
  564. intention (intenşın) = niyet
  565. intentional = kasıtlı,maksatlı,bilebile (= deliberately)
  566. interaction (with) = etkileşim
  567. interfere = başkasının işine burnunu sokmak
  568. interfere with = karışmak, müdahale etmek
  569. interpretation = yorum, çeviri
  570. interrogate = sorguya çekmek
  571. interview = (1) röportaj, röportaj yapmak (2) mülakat, mülakat yapmak
  572. intimate = (1) samimi (2) tanıdık, aşina (alışılan plaj, trafik manzaraları vb)
  573. introduce = (1) tanıştırmak (2) yeni bir icadı/fikri ortaya atmak
  574. invade = işgal etmek, istila etmek (= attck, occupy)
  575. invaluable = paha biçilmez, çok değerli (= priceless)
  576. invent = icat etmek (= make up)
  577. invest (in) = para yatırımı yapmak
  578. investigate = araştırmak, incelemek (= search, look into)
  579. invoke = dilemek
  580. involve = (1) dahil etmek (2) gerektirmek
  581. involvement = dahil olma, karışma (= association, participation)
  582. irregularity = (1) yolsuzluk, hile (2) düzensizlik
  583. isolate = izole etmek, (iki şeyi vb) birbirinden ayırmak, tecrit etmek
  584. jeopardize (ciopidayz) = tehlikeye atmak (= endanger, imperil)
  585. join = katılmak, iştirak etmek
  586. joint = (1) eklem, mafsal (2) ortaklaşa yapılan (= mutual)
  587. justify = doğrulamak
  588. kennel = ***** kulübesi
  589. keyhole = anahtar deliği
  590. kidnapper = adam/çocuk kaçıran (= abductor)
  591. knock = (1) devirmek (2) (kapı vb) çalmak
  592. knowledge = bilgi
  593. label = etiketlemek
  594. lamb = (1) kuzu (2) kuzu eti
  595. latter = sonraki x former = önceki
  596. lawyer = avukat (= solicitor)
  597. leak = (1) (su, yağ vb) sızmak (2) (bilgi, gizli sırlar vb) medyaya sızmak
  598. legend = efsane (= myth)
  599. legislate = yasamak
  600. leisure = boş vakit
  601. lessen = azaltmak (= diminish)
  602. levy = zorla toplama (haraç)
  603. Likewise = Buna benzer şekilde, Aynen bunun gibi (= Similarly)
  604. listless = yorgun, bitkin (= exhausted)
  605. literacy = okur yazarlık
  606. litter = çöp (= trash, garbage, rubbish)
  607. loathe = nefret etmek (= abhor, hate)
  608. locate = yerleştirmek
  609. location = mevki, yer
  610. loose = gevşek, sıkıca bağlanmamış, gevşemiş X tight
  611. lovely = sevecen, sevimli
  612. luggage (lagiç) = bagaj
  613. magical (mecikıl) = sihirli
  614. mainstream = pek çok kişi tarafından kabul gören inanış veya düşünce
  615. maintain = korumak
  616. make a decision = karar vermek
  617. manage = (1) başarmak, üstesinden gelmek (2) yönetmek, idare etmek
  618. management = yönetim idare
  619. manipulate = elinde oynatmak
  620. manner = davranış, tutum (= attitude)
  621. manufacture = fabrikada üretmek
  622. march = ilerleme, ilerleyiş, marşla yürümek
  623. massacre (messekı=r) = soykırım, katliam (= genocide)
  624. master = (1) efendi, sahip (2) hakim olmak, bir şeyi detaylarıyla bilmek (= govern)
  625. masterpiece = şaheser, baş yapıt
  626. mature (maçu=) = olgun
  627. meadow = çayır, otlak, mera (= pasture)
  628. meander = (1) dolambaçlı yol (2) avare avare dolaşmak
  629. measure (mejı=r) = (1) ölçü, ölçmek (2) tedbir, önlem (= precaution)
  630. mediate between = arabuluculuk etmek, arasını bulmak
  631. meet = (1) (ihtiyaç, talep vb) karşılamak (2) tanışmak (3) (bir yolcuyu) karşılamak
  632. memorial = anıt
  633. memory = hafıza
  634. merge = birleşmek, bir araya gelmek ( iki şirketin birleşmesi vb)
  635. migrate = göçmek
  636. minor = (1) az (2) önemsiz, küçük *** minority= azınlık
  637. miraculously = mucize eseri
  638. misbehave = terbiyesizlik yapmak, kötü davranışlar sergilemek
  639. mischief = yaramazlık, haşarılık (= misbehaviour)
  640. misunderstanding = yanlış anlaşılma (= misconception)
  641. mix up = aklını karıştırmak,karıştırmak
  642. mock at = dalga geçmek, alay etmek (= tease, make fun of)
  643. modify = değiştirmek (= change)
  644. mood = ruh hali, moral ***in a bad mood = morali bozuk olmak
  645. mourning = yas, keder (= lamentation) ***mournful = yaslı, yas tutan
  646. move = (1) hareket etmek, taşımak (2) (bir yerden bir başka yere) taşınmak
  647. movement = (1) hareket (2) (edebiyatta vb) akım
  648. multinational = çok uluslu
  649. municipality = belediye
  650. murder = (1) öldürmek, cinayet işlemek (= kill) (2) cinayet
  651. mystery = gizem, sır (= enigma)
  652. narrowly = kıl payı (= She narrowly escaped death yesterday.)
  653. native to = yöreye has/özgü
  654. neglect = ihmal etmek (= ignore)
  655. nervous = gergin (sınav öncesi vb..) *** nervous attack = sinir krizi
  656. neutrality (nötraliti) = tarafsızlık (= impartiality)
  657. notice = (1) ilan (2) fark etmek
  658. obese = şişman, obez
  659. obey = uymak, itaat etmek ( kurallara vb)
  660. objection = itiraz
  661. obligation = zorunluluk, mecburiyet
  662. obscure = (1) silik (2) anlaşılmaz hale getirmek, karışık hale getirmek (= confuse)
  663. observe = gözlemlemek
  664. obsolete = modası geçmiş, eskide kalmış
  665. obtain = elde etmek (= gain, attain)
  666. occasion = (1) özel olay, önemli gün (2) durum, hal
  667. occasional = ara sıra, nadiren (= infrequent)
  668. occupy = (1) (ülke/şehir vb) işgal etmek (2) bir mekanı doldurmak, yerleşmek
  669. occur= meydana gelmek
  670. occurrence = vukuat, olay
  671. odd = (1) tuhaf (=strange, weird *(wiyırd) (2) odd numbers = tek sayılar (1,3,5 ..)
  672. Oddly enough! = Ne tuhaftır ki …!
  673. odour = koku ***odourless = kokusuz X (aromatic = hoş kokulu)
  674. offend = (1) gücendirmek, kırmak (2) (hafif) suç işlemek
  675. offer = (1) teklif, teklif etmek (2) (imkan, fırsat vb) sağlamak, sunmak
  676. officially = resmen, resmi olarak
  677. opportunity = fırsat *** opportunist = fırsatçı
  678. opposition = karşıtlık, muhalefet,zıtlık
  679. oppress = zulmetmek (= persecute)
  680. ordinary = sıradan, alışılagelmiş (= commonplace, mundane, average)
  681. originally = ilk başta, ilk önceleri (= initially, at first)
  682. ornament = (1) süs, süs eşyası (2) süslemek
  683. orphan = yetim bırakmak
  684. outcrop = yeryüzüne çıkmış katman
  685. outcry = feryat figan, çığlık
  686. outdo = birini geride bırakmak, sollamak, ekarte etmek (= surpass)
  687. outing = gezi, gezinti
  688. outlet = (sadece bir çeşit ürün veya sadece bir firmanın ürününü satan) şube
  689. overlap = üstüste binmek
  690. overlook = (1) göz ardı etmek, görmezden gelmek (= ignore) (2) (bir evin denize bakması, bir ofisin otoparka bakması gibi) --- e bakmak
  691. overtake = (arabasıyla bir başka arabayı) sollamak
  692. overtake = sollamak, bastırmak
  693. partially = kısmen
  694. participate in = katılmak, iştirak etmek (= take part in, join, attend)
  695. participation = iştirak, katılım ***participatory = katılımcı
  696. particular (pıtik=ulır) = özel, önemli *** in particular = özellikle
  697. particularly = özellikle
  698. passenger = toplu taşıt yolcusu
  699. passionately = ihtirasla, tutkuyla
  700. patiently = sabırla, sabırlı bir şekilde (= uncomplainingly)
  701. pavement = kaldırım (= side-walk)
  702. peace and quiet = huzur ve sükunet
  703. peak = doruk, zirve *** at peak = zirvede, dorukta
  704. peculiar = tuhaf, acayip (= odd, weird, strange)
  705. pedestrian = yaya
  706. penalize = ceza vermek, cezalandırmak (= punish)
  707. perceive = algılamak
  708. permission = izin, müsaade
  709. persevering = sebatkar, gayretli
  710. persist = ısrar etmek, sürüp gitmek
  711. persuade = ikna etmek
  712. pessimism = kötümserlik ***pessimist = kötümser ***optimist = iyimser
  713. pet = ev hayvanı
  714. pioneer = öncü, yol açan, öncülük eden (= forerunner)
  715. placement = yerleştirme
  716. plague (pleyg) = (1) veba (2) öldürücü salgın hastalık (3) (bela vb) musallat olmak
  717. plain = (1) düz, sade (2) ova, düzlük
  718. plead = yalvarmak , rica etmek
  719. please = (1) memnun etmek, tatmin etmek (= satisfy) (2) Lütfen!
  720. pledge (plec) = ciddi bir söz vermek, ciddi bir vaat
  721. poem = şiir ***poetry = şiir
  722. point = (1) anlam, mana ***pointless = anlamsız (2) (zamanda/mekanda vb) nokta
  723. policy = tutum, kural, prensip, ilke
  724. polio = çocuk felci
  725. pose = ortaya çıkarmak, poz vermek
  726. possess = sahip olmak, etkilemek
  727. possession = eşya, mal mülk
  728. post = (1) vazife, görev, iş (2) posta
  729. postpone = ertelemek (= put off)
  730. practically = 1-hemen hemen 2-uygun olarak, pratik olarak
  731. praise = övmek (= glorify, compliment)
  732. precede = - den önce gelmek
  733. predict = tahminde bulunmak
  734. predictable = tahmin edilebilir, sağı solu belli
  735. prejudice = ön yargı (= bias)
  736. present = (1) sunmak, tanıtmak (2) mevcut, var olan (= existing)
  737. preserve = korumak, muhafaza etmek
  738. pressure = baskı, basınç ***under pressure = baskı altında
  739. prevent = engel olmak, mani olmak
  740. previously = önceden, eskiden (= formerly)
  741. prior (to) = --- den önce, --- den evvel
  742. prison = hapishane (= jail)
  743. probability = olasılık
  744. process = (bir malzemeyi) işlemek
  745. progress = ilerlemek ***in progress = devam eden, ilerlemekte olan
  746. promote = (1) terfi etmek, makamını yükseltmek (2) reklam yapmak
  747. prompt = çabuk, ivedi, acele, vakit geçirmeden (= punctual, immediate)
  748. promptly = derhal, hemen
  749. proofread = bir metni inceleyip üzerindeki yanlışları düzeltmek
  750. properly = adam akıllı
  751. property = mal, mülk
  752. proportion = oran ***in proportion to = ---e oranla
  753. protection against = koruma
  754. provoke = kışkırtmak, tahrik etmek
  755. publish = (kitap, kaset vb) yayımlamak
  756. purchase (pö=çıs) = (1) satın almak (2) satın alınan eşya
  757. purchase = satın almak (= buy)
  758. purpose = amaç, gaye
  759. pursue = takip etmek (= follow, chase) ***in pursuit of = ---nın peşinde
  760. push = itmek X pull = çekmek
  761. put forth = öne sürmek, ortaya atmak (= put forward, bring up)
  762. queue = sıra, kuyruk
  763. race = (1) ırk (2) yarış
  764. racism = ırkçılık, milliyetçilik (= nationalism)
  765. raid = yasadışı işlere yapılan baskın (= seizure)
  766. raise = (1) artırmak, yükseltmek, kaldırmak (su seviyesini, maaşları vb) (2) (hayvan/insan) yetiştirmek, büyütmek (3) (sorun, konu, fikir vb) ortaya atmak
  767. rate = oran, hız
  768. receive = almak, kabul etmek
  769. reckless = = dikkatsiz, pervasız (= irresponsible, thoughtless)
  770. recklessly = dikkatsizce, pervasızca (= irresponsibly, thoughtlessly)
  771. recognize = (daha önce gördüğü birini veya bir şeyi gördüğünde) tanımak
  772. recommendation = tavsiye, öneri
  773. referee = hakem (= arbitrator)
  774. refreshing = canlandırıcı, serinletici (aperatif yiyecek, temiz hava vb)
  775. refugee = mülteci
  776. refund = parayı iade etmek
  777. regard = (1) saygı (= respect) (2) göz önünde bulundurmak
  778. regional = bölgesel
  779. register = (1) sicil,kütük (2) kaydetmek
  780. regret = (1) pişmanlık (2) üzüntü
  781. regretful = pişman, üzgün (= remorseful)
  782. regrettable = üzücü, üzüntü/keder/esef verici
  783. regularly = düzenli bir şekilde *** on a regular basis = düzenli bir şekilde
  784. rehearse (rihörs) = prova yapmak ***rehearsal = prova
  785. reject = red etmek (= turn down)
  786. rejection = ret, kabul etmeme (= refusal)
  787. relate = (1) rivayet etmek, anlatmak, aktarmak (2) ilişkili/alakalı olmak
  788. release = serbest bırakmak,salmak (= let out)
  789. relentless = (1) merhametsiz (2) amansız, hummalı, aralıksız devam eden
  790. relief = rahatlama, ferahlama ***relief work = afet kurtarma ekibi
  791. relocate = yerini değiştirmek, yerinden etmek (= displace)
  792. reluctant (rilaktınt) = isteksiz (= unwilling)
  793. remain = kalıntı
  794. remark = (1) söylemek, belirtmek (2) düşünce, fikir
  795. remembrance = anma, hatırlama, yad etme (= commemoration)
  796. reminiscent of = andıran, hatırlatan, anımsatan (= suggestive of)
  797. remote = (1) uzak, ırak (2) ıssız, ücra ***remote control = uzaktan kumanda
  798. removal = (1) (leke vb şeylerin) çıkarılması, sökülmesi (2) (evin vb) taşınması
  799. remove = (1) (leke vb) çıkarmak, temizlemek (2) sökmek
  800. repeatedly = defalarca, tekrar tekrar (= continually, constantly)
  801. repetitive = monoton, sıkıcı
  802. replace (with) = (1) eski yerine koymak (2) --- ile değiştirmek
  803. replica = aslına çok benzeyen kopya
  804. request = rica etmek
  805. require = gerektirmek (= necessitate)
  806. requirement = ihtiyaç, gereksinim
  807. resentful = alıngan, darılmış
  808. reside = ikamet etmek, yerleşmek
  809. resident = bir yerde ikamet eden, halk (apartman, mahalle sakini vb)
  810. resign from = --- den istifa etmek ***resignation = istifa
  811. resolve = (1) çözmek (= sort out) (2) karar vermek
  812. resort = (1) son çare olarak bir şeye başvurmak (2) tatil yeri/beldesi
  813. response = karşılık, cevap
  814. restlessness = huzursuzluk, içinin rahat olmaması X calmness
  815. result = sonuç (= outcome)
  816. reveal = açığa çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak (= disclose, display)
  817. revenge = intikam, intikam almak *** take revenge on = intikam almak
  818. revolve = (1) dönmek (2) döndürmek, çevirmek
  819. reward = (1) ödül (2) ödüllendirmek *** rewarding = tatmin edici (iş vb)
  820. ride = (at, bisiklet vb) binmek
  821. rightfully = haklı olarak, haklı yere X wantonly = durduk yere, sebepsiz yere
  822. rise = ortaya çıkmak, artmak, yükselmek
  823. rob somebody of something = birini soymak ***robbery = soygun
  824. robust (rıbast) = turp gibi, sapasağlam
  825. rough (raf) = (1) kaba pürüzlü (zemin, yüzey vb) (2) nazik olmayan, sakar bir şekilde (3) (deniz/okyanus için) dalgalı, fırtınalı
  826. rubble = enkaz, yığın (= wreckage)
  827. sacrifice = adamak, kurban adamak
  828. salute = selamlamak (= greet)
  829. satisfaction = tatmin, memnuniyet
  830. savage = vahşi
  831. scald = kaynar suyla yakmak/haşlamak (el, kol vb)
  832. scalp = kafa derisini yüzmek
  833. scarce = seyrek, az
  834. scarcely = hemen hemen hiç (= barely, hardly)
  835. scatter = saçmak, serpmek
  836. sceptical = şüpheci (= cynical)
  837. scratch = (1) kazımak, tahriş etmek (2) tırmalamak
  838. sculpture = heykel ***sculptor = heykeltırtaş
  839. seam = (1) kıyafetlerin dikiş yerleri (2) (yara için) dikiş yeri
  840. seasonal = mevsimine uygun
  841. secure = güvenli, emniyetli (= safe)
  842. sedate = (1) sakinleştirmek, yatıştırmak (2) sakin, soğukkanlı (= composed)
  843. seed = tohum
  844. seize = (1) baskınla ele geçirmek (= raid) (2) (birinin kolunu vb) kavramak
  845. sense = (1) duygu **sensitive = hassas, duygusal (2) mantık **sensible = mantıklı
  846. sentence = (1) birini hapse/cezaya mahkum etmek (2) cümle
  847. sentimental = duygusal (= emotional)
  848. session = toplantının her bir oturumu
  849. sewage = lağım, kanalizasyon
  850. shade = (1) gölgelik (2) renk tonu
  851. shortcoming = kusur, eksik, noksan
  852. shorten = kısaltmak
  853. show off = hava atmak
  854. shuffle = karıştırmak ( iskambil kağıtlarını); ayak sürüyerek yürüme
  855. sigh = iç çekmek *** a sigh of relief = derin/rahat bir nefes
  856. significant = (1) önemli, kayda değer (2) manalı, anlamlı
  857. silent = sessiz, sakin
  858. simply = (1) basit bir şekilde (2) sadece, yalnızca (= only, solely, merely)
  859. simulate = taklit etmek *** simulation = taklit
  860. sink = (1) batmak (2) lavabo, musluk taşı
  861. situate = konuşlandırmak, yerleşmek, yerleştirmek (= locate)
  862. size = (1) (insan için) kıyafet bedeni (2) ebat, boyut
  863. skill = beceri, yeti, istidat (= talent, ability)
  864. slaughter = (1) kurban etmek, kesmek (2) öldürmek, cinayet işlemek (= murder)
  865. slavery = kölelik
  866. sleeve = gömlek, gömlek kolu *** buy on the sleeve = veresiye satın almak
  867. slight = hafif, az
  868. slip = kaymak *** slip of the tongue = dil sürçmesi
  869. smash = (cam, kapı vb) paramparça etmek, kırıp parçalamak
  870. smother (smadır) = (1) (yastık vb ile) boğmak (2) üzerini örtmek, kamufle etmek
  871. snap = (fotoğrafçılıkta) poz
  872. soap = sabun ****soap opera = pembe dizi
  873. sociable = sıcak kanlı, insanlarla çabuk kaynaşan
  874. solely = yalnızca, sadece
  875. soothing = yatıştırıcı (= comforting, calming)
  876. spectacular = görkemli, harikulade
  877. spectacular = görkemli, muhteşem (= impressive, stunning)
  878. spend = harcamak ( para vb)
  879. spillage = (yere vb) dökülen şey, döküntü (su vb)
  880. spin = (1) fırıl fırıl dönmek (2) (ip için) eğirmek
  881. spine = omurga, belkemiği
  882. spiritual = manevi, ruhani
  883. spoiled = şımarık (= mischievous (=misçivıs)
  884. spouse = eş (karı veya koca)
  885. spread = yaymak, yayılmak ***widespread = geniş çaplı, yaygın
  886. spring = (1) bahar mevsimi (2) su kaynağı
  887. stability = istikrar, denge
  888. staff = personel
  889. stage = (1) sahne (tiyatro) (2) aşama, merhale
  890. stage = sahne, derece
  891. startle = (1) korkutmak, ürkütmek (2) şaşırtmak, affalatmak
  892. statement = (1) söz, ifade (2) demeç *** give statement = ifade vermek
  893. statue (steyçu) = heykel
  894. steadily = sabit bir şekilde, istikrarla (= constantly)
  895. steal = çalmak, hırsızlık yapmak
  896. stealthily (steltili) = hırsız gibi, sinsi bir şekilde (= sneakily (snikili)
  897. stem = ağaç gövdesi *** stem from = --- den kaynaklanmak
  898. stimulate = (1) teşvik etmek, motive etmek (= encourage) (2) (beyni) uyarmak
  899. stir = (1) karışıklık, kargaşa (2) karıştırmak ( çorba vb) ***Stir up = Kızıştırmak
  900. store = depo, depolamak
  901. storm = fırtına ***blizzard = kar fırtınası
  902. stranger = yabancı, ecnebi
  903. stray = (1) başıboş aylak kimse (2) sokakta yaşayan kedi, ***** vb
  904. stress = (1) buhran, bunalım, stres (2) vurgulamak (= emphasize)
  905. stretch = (1) uzamak, uzanmak (2) germek
  906. strike = (1) grev *** on strike = grevde (2) darbe, vuruş
  907. stroll = ağır ağır dolaşmak (= go for a stroll = dolaşmaya çıkmak)
  908. subject to = (1) (ölüme, yalnız kalmaya vb) maruz kalmış (2) olası, muhtemel
  909. substantial = çok önemli, önemli ölçüde
  910. sue = dava açmak
  911. sufficiently = yeterli miktarda
  912. suffrage = oy kullanma hakkı
  913. suggestion = öneri, tavsiye
  914. suggestive of = manalı, imalı, insanın aklına bir şey getiren
  915. suit = yakışmak (kıyafetin vb.)
  916. supply = (1) tedarik etmek,sağlamak (2) kaynak *** supply of water= su kaynağı
  917. support = desteklemek
  918. supportive = (1) destek veren, anlayış gösteren (2) yardımsever, şefkatli
  919. suppress = (duygularını, bağışıklık sistemini vb) baskılamak
  920. surpass = üstün olmak, geride bırakmak, üstün olmak
  921. surrender = teslim olmak X surround
  922. suspend = askıda , muallakta bırakmak, okuldan uzaklaştırma
  923. suspicion = şüphe
  924. symptom = semptom, belirti (hastalık vb için)
  925. take off = (1) havalanmak (2) taklit emek
  926. take on = (sorumluluk vb) üstlenmek
  927. tame = evcil hayvan (= docile, domesticated)
  928. tapestry = duvar halısı
  929. tasteful = (1) zevkli, zevkine düşkün kişi (2) zevkle yapılan/hazırlanan (desen vb)
  930. tasty = lezzetli
  931. temple (tempıl) = tapınak, mabet (= shrine, sanctuary)
  932. tenderness = şefkat, merhamet, anlayış (= affection)
  933. terminal = (1) ölümcül (hastalık) (= perishing) (2) uçta/sonda bulunan, son, nihai
  934. terminate = (1) (sözleşme, kontrat vb) sonlandırmak, bitirmek (2) yok etmek
  935. territory = bölge, arazi
  936. the rest of… = --- nın geri kalanı
  937. thoughtless = düşüncesiz, patavatsız, kaba (= tactless, rude)
  938. throughout = boyunca
  939. throw = atmak, fırlatmak
  940. throw out = (çöp vb) dışarı atmak
  941. thunderstorm = yıldırımlı fırtına
  942. tomb = mezar, kabir, türbe (= grave)
  943. tough = (1) sert, katı, dayanıklı madde (2) (yiyecek vb) çiğnenmez, iyi pişmemiş (3) (insan için) çetin, dayanıklı, çok hayat tecrübesiyle yoğrulmuş
  944. trace = iz, izini sürmek
  945. trade = (1) ticaret yapmak, alım satım yapmak (2) ticaret
  946. traditional = geleneksel
  947. trail = iz, patika
  948. train = (1) eğitmek, eğitim görmek (= educate) (2) idman/antrenman yapmak (3) stajyerlik/çıraklık yapmak
  949. transmit =(1) göndermek, iletmek (mesaj vb) (2) (hastalık vb) bulaştırmak
  950. trash = çöp (= garbage)
  951. treasure (trejı= )= hazine
  952. treat = (1) tedavi etmek *** treatment = tedavi (2) davranmak
  953. trick = hile, tuzak, çeldirme ***play a trick on = kandırmak, kötü şaka yapmak
  954. trim = (1) (ağaç) budamak (2) (saç) kırpmak, kesmek
  955. tripe = işkembe
  956. truthful about = (1) sadece doğruyu söyleyen (2) gerçeklere uygun, doğru (söz)
  957. turn in = (1) (yetkili kişiye) teslim etmek (2) uyumaya gitmek
  958. unattended = sahipsiz, sahibi ortada gözükmeyen (eşya, çocuk vb)
  959. unbearable = katlanılmaz, dayanılmaz (baskı, sıcaklık, soğuk vb) (= intolerable)
  960. uncultured = kültürsüz, tahsilsiz, cahil (= uncultivated, boorish, unsophisticated)
  961. undermine = zayıflatmak, baltalamak, temelini çürütmek (= weaken)
  962. undertake = (zor ve üzün sürebilecek bir işi) üstlenmek, sorumluluğunu almak
  963. undertake = üstlenmek (= take on)
  964. unfortunate = talihsiz, şansız (= unlucky)
  965. unlimited = sınırsız (= unrestricted)
  966. unreliable = güvenilmez
  967. untimely = vakitsiz, yersiz, olmadık zamanda (= at an awkward time)
  968. unusual = sıra dışı, alışılmamış (= extraordinary, exceptional)
  969. unwind = (1) (özellikle işten sonra) rahatlamak, dinlenmek (2) düğüm/sargı çözmek
  970. upgrade = (bilgisayar gibi makineleri) güncellemek, modelini yenilemek
  971. urgent = acil (= pressing)
  972. vacation = tatil
  973. vague (veyg) = (1) belirsiz, üstü kapalı (2) net hatırlanamayan şey X vivid
  974. valley = vadi
  975. vanish = 1- ortadan kaybolmak 2-yok olmak
  976. variety = değişiklik, çeşitlilik
  977. vast = büyük, engin, muazzam (= immense, tremendous, huge)
  978. vet = veteriner
  979. vigorously = gayretle (= diligently)
  980. violate (vayoleyt) = (kural, kanun, hak vb) ihlal etmek, çiğnemek (= abuse)
  981. violent = şiddetli, şiddet içerikli
  982. virtually = hemen hemen, neredeyse (= practically, nearly, almost)
  983. vocation = meslek
  984. volunteer = gönüllü, ücret almadan yardım eden
  985. vote for/against = (1) oy (2) oy vermek
  986. voyage = deniz yolculuğu
  987. wantonly = (1) durduk yere, sebepsiz yere (2) ahlaksızca, şehvetle
  988. wear = takınmak( gözlük, kolye, kıyafet),giymek
  989. weep = ağlamak, sızlamak (= cry, sob)
  990. whirl = (1) hızla dönmek (2) girdap
  991. wholly = tamamen, tümüyle, bütünüyle (= entirely)
  992. widely = geniş çapta, oldukça
  993. widow = kadın dul ***widower = erkek dul
  994. withdraw from = (1) (savaştan,seçimlerden vb) geri çekilmek (= pull out of) (2) (bankadan, hesaptan vb) para çekmek
  995. withdrawn = içine kapanık (= reserved, inhibited)
  996. witness = (1) şahit olmak (2) tanık, şahit, görgü tanığı
  997. worthless = değersiz (= valueless)
  998. yard = avlu, bahçe
  999. yield = (1) ürün meyve vermek (2) ürün kazanç
  1000. zip = fermuar
  Even Angels Cry.

  If you don`t believe my words just look up at the sky.
  Do you Really think is`s rain?
  It`s nothing more than heaven`s pain
  Even Angels Cry !


 

Benzer Konular

 1. Vücudumuzun İçindeki Bağımsız Fabrika: Karaciğer
  By muhey_56 in forum SAĞLIK OCAĞI
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.07.2009, 18:13
 2. Lise 2 tüm tarih notları
  By LmbLue in forum DÖNEM ÖDEVLERİ - DOSYA TEZ'LER
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.12.2008, 09:21
 3. Unutulmayanlar
  By candy5 in forum GALATASARAY
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.03.2007, 19:52
 4. 1000'den Fazla Güzel Söz
  By RoHaN in forum DERİN DUYGULAR
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.11.2005, 22:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •