1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  NyHaT
  Guest

  Standart Lİse 2 Tarih Soruları...

  OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ TEST SORULARI
  I. Batı yönündeki ilerleyişin daha kolay ve etkili olmasını sağlama
  Il. Bizans’ın şehzadeleri Osmanlı yönetimine karşı kışkırtması
  ili. Haçlı ittifaklarının başını Bizans’ın çekmesi
  IV. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlama
  Yukarıda Osmanlı Devletinin Istanbul’u fethetmesini gerekli kılan nedenler verilmiştir.
  Bu nedenlerden hangisi yada hangileri Osmanlı Devleti’nin coğrafi koşullarından dolayı fethi zorunlu hale getirmiştir?

  A) l ve lI B)ll ve lll C)lll ve lV
  D) I ve IV E) Yalnız I

  2. Fatih Sultan Mehmet döneminde;
  1. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmiş
  Il. Sinop ve Amasra alınmış
  Il. Kırım fethedilmiştir.
  Bu faaliyetler aşağıda verilenlerden hangisine yönelik
  olabilir?
  A) Akdeniz’de Türk hakimiyetini kesinleştirmeye
  B) Istanbul’un fethini kotaylaştırmaya
  C) Haçlı saldırılarına karşı ülkeyi korumaya
  D) Karadeniz’de egemenliği sağlamaya
  E) Anadolu Türk siyasal birliğini gerçekleştirmeye

  3. Fatih Sultan Mehmet Istanbul’u fethettikten sonra;
  1. Mora’ya kaçan Bizans sülalesirıi egemenlik altına almış,
  Il. Trabzon — Rum imparatorluğuna son vermiştir.
  Fatih bu faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinin
  oluşmasını engellemeye yönelik olabilir?
  A) Rusya’nın güneye inmesini
  B) Bizans’ın tekrar canlandırılmasını
  C) Ülkedeki saltanat kavgalarını
  D) Coğrafi Keşiflerin yapılmasını
  E) Rönesans hareketlerini

  4. Osmanlı Devleti’nde Yükselme Döneminde yapılan
  faaliyetlerle;
  1. Sadrazamlıklara devşirmeler getirilmiş
  Il. Devlet kademesindeki Türkmen nüfuzu azaltılmış
  111. Kardeş katli uygulanmasına izin verilmiştir.
  Bu üç uygulamanın ortak amacı aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?
  A) Devletin sınırlarını genişletmek
  B) Devlette merkezi otoriteyi güçlendirmek
  C) Egemenlik anlayışını değiştirmek
  D) Azınlıkların Osmanlıya isyan etmesini engellemek
  E) Veraset sistemini belli bir düzene sokmak
  5. Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım, Yavuz Sultan
  Selim döneminde ise Mısır ele geçirilmiştir.
  Bu iki bölgenin fethinin önemini aşağıda verilenlerden
  hangisi doğru bir şekilde açıklar?
  A) Hilafet makamı Osmanlıya geçmiştir
  B) Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki egemenliği pekişmiştir
  C) Ipek ve Baharat yolları Osmanlının eline geçmiştir.
  D) Osmanlı İslam dünyasının koruyuculuğu üstlenmiştir.
  E) Boğazlardaki hakimiyet pekişmiştir.

  6. İstanbul’un Fethinin sonuçları;
  I, Osmanlı Devletinde Yükselme devri başladı
  Il. Ortaçağ sona erdi Yeniçağ başladı
  III. Rönesans hareketleri başladı
  IV. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı
  V. Ortodoks kilisesi Osmanlının egemenliği altına girdi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri dünya
  tarihini olumlu bir şekilde etkilemiştir?

  A)Yalnız lll B)l ve lV C)ll ve V
  D) Il ve III E) Yalnız V

  7. Osmanlı Devletinde Yükselme Döneminde Ipek ve Baharat yolu ele geçirildiği halde bu faaliyetlerden ekonomik bir kazanç sağlanamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumunun bir sebebi olabilir?
  A) Osmanlı donanmasının güçsüzlüğü
  B) Coğrafi keşiflerin yapılması
  C) Orta Doğunun büyük devletler tarafından sömürülmesi
  D) Osmanlı’nın daha çok fetihçi bir politikaya sahip olması
  E) Akdeniz ticaretinin Venedikliler tarafından sürdürülmesi

  8. Fatih Sultan Mehmet Istanbul’u fethettikten sonra
  Istanbul’daki azınlıklara kendi cemaatlerini kurma
  hakkı vererek Ermeni ve Rum Patriği ile Yahudi
  Haham BaşLığını kurulmasına izin vermiştir.
  Fatih’irı böyle bir politika izlemesi;
  I. Osmanlı’nın hoşgörülü olduğunu
  Il. Azınlıkların Osmanlı için bir tehlike oluşturmasının önüne geçildiğini
  ili. Azınlık nüfusunun azaltılmaya çalışıldığını
  IV. İstanbul’un Türkleştirildiğini
  V. Azınlıkların haklarının Müslümanların seviyesine getirildiğini
  Yukarıdakilerden hangisinin yada hangilerinin kanıtı
  olabilir?
  A) Yalnız 1 B) Yalnız 111 C) 1 ve Il
  D)IVveV E)llveV
  9. 1 533’de Avusturya’yla Osmanlı arasında imzalanan Istanbul Antlaşmasına göre;
  1. Avusturya arşidükası protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacak
  Il. Erdel beyi Osmanlı Devleti tarafından atanacak
  111. Avusturya Osmanlıya yıllık vergi ödeyecek
  Bu kararlara bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılamaz?
  A) Avusturya Osmanlının üstünlüğünü kabul etmiştir.
  B) Erdel Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
  C) Osmanlı gelirleri artmıştır
  D) Osmanlı Avrupa üstünlüğünü ele geçirmiştir.
  E) Osmanlı Avusturya savaşları sona ermiştir.

  10. Yükselme Dönemi Padişahlarından Fatih döneminde Venediklilere, Kanuni Döneminde de Fransızlar kapitülasyonlar verilmiştir.
  Bu iki hükümdarın Avrupalı Devletlere kapitülasyon vermesinin ortak sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Osmanlı devletinin sanayileşmesini sağlamak
  B) Venedik ve Fransızların Coğrafi keşiflere katılmasını engellemek
  C) Ipek ve Baharat yollarını ele geçirmek
  D) Osmanlı’ya karşı oluşacak Hristiyan Haçlı birliğini bozmak
  E) Doğu ve Batıdaki fetihleri kolaylaştırmak

  11.
  I. Fatih Sultan Mehmet’in Venediklilere ilk ticaret ayrıcalıkları tanıması
  Il. Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransızlara kapitülasyon hakkını iki taraflı olarak onaylaması
  III. Sokullu döneminde Ingiltere’ye ticari ayrıcalıkların tanınması
  Yukandaki gelişmelerle ulaşılmak istenen ortak amac
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gümrük gelirlerini arttırmak
  B) Akdeniz’deki ticari faaliyetleri canlandırmak Ingiliz — Fransız rekabetinden yararlanmak
  C)Bu devletlerle yapılan savaşlara son vermek
  D)Avrupalı devletlerin dostluğunu ve beğenisini kazanmak
  E) Hiç Biri

  12. “Kanuni’nin tutumu ve girişimleri Almanya’da Katoliklerin Protestanları resmen tanımasına neden olmuştur. Katolikliğe karşı Protestan ve Calvenistleri himaye etmek ve desteklemek Avrupa’da Osmanlı siyasetinin temel taşlarından biri olmuştur.”
  Osmanlı’nın Kanuni devrinde böyle bir tutumda bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa’yı parçalanmış halde tutmak
  B) Almanya’da Protestanların hakim olmasını sağlamak
  C) Protestanlığın 1 slamiyet’e yakın olması
  D) Avrupa’daki Hıristiyan nüfusunu azaltmak
  E) Protestan ve Calvenlerin tek mezhep haline gelmesini sağlamak


  13. — Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi
  — Osmanlının denizlerde üstün bir rakip olduğunun Avrupalı devletlerce kabul edilmesi
  — Osmanlı donanmasının doruk noktasını yaşaması Sözü edilen olaylar aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
  A) Rodos’un Fethi
  C) nebahtı Deniz Savaşı
  E) Yemen’in Fethi

  14. Tarihçiler tarafından Il. Bayezid devri Yükselme dönemi içinde bir duraklama dönemi gibi değerlendirilmiştir.
  Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yoğun fetihlerin yapılamaması
  B) Osmanlıya karşı haçlı birliğinin oluşması
  C) Venediklilerle deniz savaşında kesin başarı sağlanamaması
  D) Cem Sultan isyanının iç ve dış politikayı etkilemesi
  E) Kapitülasyonların etkisi

  15. Osmanlı Devletinde;
  1451 -1481 dönemi Fatih,
  1481 —1512 dönemi Il. Bayezit,
  1512— 1520 yılları arası Yavuz,
  1566 — 1579 yılları arası Sokullu dönemi olarak adlandırılmıştır.
  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Her dönemin padişah adıyla anılmasının zorunluluğu
  B) Devlet işlerinde etkin insanların ön plana çıkması
  C) Sadrazamların devlet yönetimiyle uğraşmaları
  D) Mutlaka dönemlere isim verilmesi gerekliliği
  E) Bu tarihlerin Yükselme dönemini kapsaması
  B) Preveze Deniz Savaşı D) Hint Deniz Seferleri

  16. Kanuni devrinde dört tane isyan çıktığı halde bunların hepsi bastırılmış, ancak XVll. Yüzyılda çıkan isyanlar ya padişahın yada devlet adamlarının ölümüyle sonuçlanmıştır.
  Bu iki durum kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) XV. Asırda çıkan isyanlarırı güçsüz olduğu
  B) XVII. Yüzyıl isyanlarının güçlü olduğu
  C) Merkezi otoritenin giderek zayıf ladığı
  D) Osmanlının doğal sınırlara ulaştığı
  E) isyancıların giderek taraftar kazandığı

  17. Sokullu Mehmet döneminde başlatılan fakat çeşitli nedenlerle başanlamayan Don-Volga kanal projesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?
  A) Kuzeyden gelecek tehlikeyi önlemeye
  B) Kafkasya ile Kanal arasındaki verimli toprakları sınırlarına katmaya
  C) Bölgedeki Türklerle ilişki kurmaya
  D) Kırım hanlığını ortadan kaldırmaya
  E) Hazar denizine donanma gönderilerek İran savaşlarında yararlanmaya

  18. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’a düzenlediği seferler sonucunda;
  1. Memluk devleti sona ermiş,
  Il. Mısır toprakları Osmanlı egemenliğine girmiş, 111. Hilafet makamı Türklerin eline geçmiş,
  IV. Kutsal emanetler Istanbul’a getirilmiş,
  V. Baharat Yolu Osmanlı’nın eline geçmiştir. Bu sonuçlardan hangisi Osmanlı devletinde teokratik bir yapının oluştuğunu kanıtlar?
  A)l B)ll C)lll D)lV E)V

  19-Fatih zamanında Candaroğulları Beyliğine, Il. Bayezıt zamanında Karamanoğullarına, 1. Selim zamanında da Dulkadiroğulları Beyliğine son verilmiştir.
  Bu beyliklere son verilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Anadolu Türk Siyasal birliğini sağlamak
  B) Osmanlı’da merkezi otoriteyi sağlamak
  C) Denizcilik faaliyetlerini geliştirmek
  D) “Ülke hanedan üyesinin ortak malıdır” anlayışını sona erdirmek.
  E) Cihat hakimiyetini gerçekleştirmek

  20-Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde uyguladığı fetih politikası amaçlan arasında;
  1. Anadolu’da siyasi birliği sağlamak
  Il. islamiyleti geniş alanlara yaymak
  111. Savaşlarda ganimet elde etmek
  hangilerinin olduğu söylenebilir?
  A)l,llvelll B)Yalnızll C)lvelll
  D) Yalnız I E) I ve Il

  21-Çaldıran Savaşı’ndan sonra Memlük Devleti Anadolu- ‘da bulunan ve Osmanlı Devletine bağlanmayan bazı beyliklere destek vermeye başlamıştır.
  Memlük Devleti bu politikası ile;
  1. Osmanlı Devleti’nin otoritesini sarsmak
  Il. Baharat yolu üzerindeki Osmanlı hakimiyetine son vermek
  ili. Anadolu’da Osmanlı’nın Türk birliğini kurmasını engellemek
  hangilerini amaçladığı söylenebilir?
  A) Yalnız 1 B) 1, Il ve 111 C) Yalnız Il
  D) 1 ve 111 E) Il ve 111

  22-Yavuz Sultan Selim Mısır’ı ele geçirdiğinde Portekizliler Ümit Burnu yolunu bulmuşlar ve eski ticaret yolları işlerliğini yitirmiştir.
  Bu durumun Osmanlılarda Yavuz dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
  A) Osmanlılar da denizcilik çalışmalarının artmasına
  B) Devletin gümrük gelirlerinin azalmasına
  C) Osmanlı’nın hakim olduğu Akdeniz ticaretinin öneminin azalmasına
  D) Dini ve siyasi otoritenin azalmasına
  E) Osmanlı’nın ekonomik gelirlerinin azalmasına  23-Il. Mehmet Döneml’nde;
  • Cenevizlilerden Amasra alınmış ve Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmiştir.
  • Karamanoğulları üzerine sefere çıkılmıştır. gelişmeler ile aşağıdakilerden
  1. Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamak
  Il. Ticaret yollarını hakimiyet altına almak 111. Anadolu’da siyasi birliği kurmak
  IV. İslam birliğini gerçekleştirmek
  hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
  A) 1, Il ve 111 B) Yalnız 111 C) Il ve IV
  D) Yalnız Il E) Il ve 111

  24- Osmanlı Devleti’nde görülen;
  • Kanuni Döneminde Yeniçerilerin evlenmelerine ve esnaflık yapmalarına izin verilmesi
  • 111. Murat Döneminden itibaren yeniçeri ocağına kanunlara aykırı olarak asker alınması
  gelişmeler ile hangisinin gerçekleştiği savunulabilir?
  A) Ordunun asker ihtiyacının azaldığı
  B) Eyalet askerlerinin öneminin artığı
  C) Yönetimde ulema sınıfının etkinliğinin azaldığı
  D) Devletin yenileşme çabası içinde olduğu
  E) Klasik dönem ordu sisteminin değiştiği

  25-. Osmanlı Devleti’nde görülen;
  • Kanuni Döneminde Yeniçerilerin evlenmelerine ve esnaflık yapmalarına izin verilmesi
  • 111. Murat Döneminden itibaren yeniçeri ocağına kanunlara aykırı olarak asker alınması
  gelişmeler ile hangisinin gerçekleştiği savunulabilir?
  A) Ordunun asker ihtiyacının azaldığı
  B) Eyalet askerlerinin öneminin artığı
  C) Yönetimde ulema sınıfının etkinliğinin azaldığı
  D) Devletin yenileşme çabası içinde olduğu
  E) Klasik dönem ordu sisteminin değiştiği

  26-Il. Mehmet Döneminde Osmanlı Devleti’nin temel politikası,. doğu ve batıyla hakim olan ekonomik ve kültürel yönden güçlü, toplumsal yapıda dini hoşgörüye sahip bir hedeftir.
  Bu hedefi gerçekleştirmek için;
  1. Medreselerde pozitif bilimlerinde eğitiminin verilmesi
  Il. Bizans imparatorluğuna son verilmesi
  111. Karadeniz’in bir Türk gölü haline getirilmesi
  IV. Fener Rum Patrikhanesi’nin Istanbul’da kalmasına izin verilmesi
  V. Kapitülasyonlardan birçok Avrupa devletlerinin yararlandırılması
  hangilerinin gerçekleştirilidği savunulamaz?
  A)Yalnız 1 B) Il ve 111 C)lVveV
  D) Yalnız V E) 1, IV ve V

  27-• Fransa ile 1535’de Kapitilasyon Antlaşmasının yapılması
  • Hint Deniz Seferlerinin yapılması
  • Süveyş Kanalı’nın açma girişimi
  Osmanlı Devleti XVI. yy’da yukarıdaki politikaları ile
  aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
  A) Akdeniz’i Türk gölü haline getirmek
  B) Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak
  C) İpek yolunu denetim altına almak
  D) Akdeniz ticaretini canlandırmak
  E) Anadolu’da Türk birliğini sağlamak

  28-Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Devri’nde İslam dünyasının liderliğini ele geçirmeye çalışmıştır. Bu
  amaçla;
  1. Fetih politikasını doğuya yöneltmiştir.
  Il. Halifeliğin Osmanlılara geçmesi sağlanmıştır. 111. Bizans imparatorluğuna son vermek istemiştir. hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir?
  A) 1 ve Il B) 1, Il ve 111 C) Yalnız Il
  D) Il ve 111 E) Yalnız 1

  29-Fatih Devri’nde görülen
  • Kanunname-i Ali Osman’ın hazırlanması
  • Devlet memurluklarına Enderun’da yetiştirilen devşirmelerirı getirilmesi
  gleişmeler ile;
  1. Devlet yönetiminde batıyı örnek almak
  Il. Anayasal bir düzen kurmak 111, Osmanlı hanedanının egemenliğini korumak
  IV. Azınlıkların devlete bağlanmasını sağlamak

  V. Devşirme sisteminin olumsuz etkilerini gidermek hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
  A)l B)ll C)III D)lV E)V

  30-Osmanlı Devleti’nin Yükselme Döneml’nde
  gerçekleştirdiği;
  1. Cenevizlilerden Amasra’nın alınması
  Il. Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması
  lll. Kıbrıs’ın feth edilmesi
  IV. Venediklilerden Egriboz Adası’nın alınması
  V. Trabzon Rum 1 mparatorluğu’na son verilmesi fetihlerden hangileri Karadeniz’l bir Türk Gölü haline getirmeye yöneliktir?
  A)l,llveV B)IlveV C)Yalnızll
  D)lIIvelV E)Ivell


 

Benzer Konular

 1. Gastamonuca Öss Soruları
  By HaNıM aGa in forum GEYİK - GIR GIR - ŞAMATA
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.07.2009, 01:34
 2. Türk Tarih Tezi
  By by_ex in forum DÖNEM ÖDEVLERİ - DOSYA TEZ'LER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.01.2009, 16:04
 3. GeneL O)LARAK) TARİH
  By NyHaT in forum DÖNEM ÖDEVLERİ - DOSYA TEZ'LER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.12.2008, 16:47
 4. Lise 2 tüm tarih notları
  By LmbLue in forum DÖNEM ÖDEVLERİ - DOSYA TEZ'LER
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.12.2008, 09:21
 5. tarih soruları
  By crazy_mk in forum SORU-CEVAP
  Cevaplar: 81
  Son Mesaj: 31.05.2007, 01:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •