1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Forum Demirbaşı Array
  Üyelik tarihi
  18.06.2007
  Yer
  Anasının Dizinin Dibinden :=)
  Yaş
  35
  Mesajlar
  10.932
  Tecrübe Puanı
  233

  Arrow Terörle mücadele kanunu

  TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

  Kanun Numarası : 3713

  Kabul Tarihi : 12/4/1991

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843
  Mükerrer
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Tanım ve Terör Suçları

  Terör tanımı


  Madde 1 - Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma,
  yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle,
  Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi,
  hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin
  ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk
  Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek,
  devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele
  geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve
  dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
  amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından
  girişilecek her türlü eylemlerdir.

  Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin
  aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır.

  Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren
  özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet,
  çete veya silahlı çeteyi de kapsar.

  Terör suçlusu

  Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için
  meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar
  doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç
  işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu
  olan kişi terör suçlusudur.

  Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç
  işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi
  cezalandırılırlar.

  Terör suçları

  Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148,
  149, 156, 168, 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar,
  terör suçlarıdır.
  Terör amacı ile işlenilen suçlar

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk Ceza Kanununun
  145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 169 ve 384 üncü
  maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı
  suçlar,
  b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve
  Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b),
  (c), (e) bentlerinde yazılı suçlar,
  1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği
  takdirde terör suçu sayılır.


  Cezaların artırılması

  Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler
  hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti
  bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak
  hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil
  için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı
  sınırı aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda
  bu sınır ağır hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı
  geçemez.

  Açıklama ve yayınlama

  Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek
  kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette
  kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini
  veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin
  hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla
  kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya
  kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

  Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara
  veya yayınlayanlara beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar
  ağır para cezası verilir.

  Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin
  hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beşmilyon
  liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile
  cezalandırılır.

  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı
  Basın Kanununun 3 üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle
  işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az
  süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının,
  aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış
  miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile
  yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı
  günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının
  yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza
  ellimilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu
  müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı
  uygulanır.(1)

  Terör örgütleri

  Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168,
  169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı
  kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren
  örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya
  bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş
  yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan
  beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere
  girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon
  liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile
  cezalandırılırlar.

  Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt
  mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda
  yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir
  yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon
  liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

  Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek
  kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina,
  lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya
  öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa
  ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.

  Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların
  teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleri
  durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların
  mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)

  Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili
  propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü
  maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi
  halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli
  ise,bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute
  niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren
  mevkuteler hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkutenin
  bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar
  ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon
  liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine,
  sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve
  altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)


  Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda

  Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)

  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
  bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü
  propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz.
  Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon
  liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
  Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde, verilecek cezalar
  paraya çevrilemez.
  Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı
  Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler
  vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute
  bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış
  miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak,
  bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin
  sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının
  yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
  hükmolunur.

  Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci
  fıkrada yazılı mevkuteler dışında basılı eser ve sair kitle
  iletişim araçları ile işlenmesi halinde, sorumluları ve ayrıca
  kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki yıla
  kadar hapis, yüzmilyon liradan üçyüzmilyon l iraya kadar
  ağır para cezası hükmolunur.


  (1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde
  bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler
  hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki
  ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992
  tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal
  edilmiş olup, iptal hükmü,sözkonusu Kararın yayımı tarihi olan
  27/Ocak/1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe
  girecektir.
  (2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri
  kurumlar..."ibaresi yönünden, Ana. Mah.'nin (1) nolu dipnotda
  yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
  (3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde
  bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler
  hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki
  ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana. Mah.'nin (1)
  nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
  Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi
  halinde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir
  günden onbeş güne kadar yayından men'ine karar verilir.

  Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü
  fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi
  halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Yargılama Usulleri
  Görevli mahkeme

  Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili
  davalara Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılır ve bu suçları
  işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu
  Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve
  Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


  Avukat tarafından temsil ve görüştürülme

  Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;

  a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18,
  K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)


  Gözetim süresi

  Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.)


  Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri

  Madde 12 - Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması
  sırasında sanıkların ve tanıkların ifadelerini alan veya olay
  ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları,
  zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak
  dinlenebilirler. (İkinci cümle İptal: Ana Mah'nin 31/3/1992
  tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)

  Erteleme ve paraya çevrilme

  Madde 13 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı
  verilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine
  çevrilemez ve ertelenemez.
  (Ek: 27/10/1995 - 4126/2 md.) Ancak bu madde hükmü, 8 inci
  madde uyarınca verilen mahkumiyet kararları için uygulanmaz.


  Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması

  Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları
  ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın
  mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.


  Müdafi tayini (2)

  Madde 15 - (Birinci fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992
  tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile)(3)

  Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve
  memurları ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu
  görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı
  aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve
  bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak

  ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten
  karşılanır.

  (Üçüncü fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve
  E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(3)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Cezaların İnfazı
  Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası


  Madde 16 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm
  olanların cezaları, tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine
  göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir.  (1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de
  yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra
  yürürlüğe girmiştir.

  (2) Madde başlığı "Tutuksuz yargılama" iken, 18/11/1992 tarih
  ve 3842 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  (3) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de
  yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra
  yürürlüğe girmiştir.

  Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin
  birbirleriyle irtibatına ve diğer hükümlülerle haberleşmesine
  engel olunur.

  Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle
  geçiren hükümlülerden (...)(1) diğer kapalı infaz kurumlarına
  nakledilebilirler.

  Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da
  birinci fıkrada gösterilen şekilde inşa edilmiş tutukevlerinde
  muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında
  da uygulanır.

  Şartla salıverilme

  Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm
  olanlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm
  cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36
  yıllarını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30
  yıllarını, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm
  edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da
  iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde talepleri
  olmaksızın şartla salıverilirler.

  Bunlardan, tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya
  firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karşı
  ayaklanma suçundan mahküm edilmiş bulunanlar ile disiplin
  cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu
  disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden
  yararlanamazlar.

  Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar,
  hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına
  giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden
  yararlanamazlar.

  Bu hükümlüler hakkında,647 sayılı Cezaların İnfazı
  Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları
  ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  Ceza ve tutukevi inşaatı

  Madde 18 - 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve
  tutukevleri ile adliye ve zabıta nezarethanelerinin yapımında
  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri
  uygulanır.

  Takdir Ediliyorsanız Değil, Taklit Ediliyorsanız Başarmışsınız Demektir.
  Hayat öyle oyunlar oynuyor ki, nereye tutunsam düşüyorum.
  Tam da palyaçonun dediği gibi: "ağlayamadığımdan gülüyorum."
  Paul Auster


 

Benzer Konular

 1. noterlik kanunu yönetmeliği
  By by_ex in forum YÜKSEKOKUL ve ÜNİVERSİTE
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.11.2008, 10:24
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.03.2008, 09:44
 3. MİLLİ MÜCADELE YILLARI
  By HaYaT in forum TARİHİMİZİ BİLELİM
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.2008, 18:28
 4. Aşkın Bilinmeyen Kanunları
  By SeRaP in forum DERİN DUYGULAR
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 26.08.2006, 16:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •